Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 47. REGLEMENT op het Europeesch lager onderwijs 1) in Ned.-Indië.

Staatsblad 1894 No. 192, zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1900 No. 277, 1902 No. 5 en 341, 1905 No. 179, 331 en 405, 1906 No. 341 en 1908 No. 116.

Titel I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. (1) Onder lager onderwijs begrijpt dit reglement het onderwijs in:

a. het lezen;

b. het schrijven;

c. het rekenen;

d. de beginselen der. Ned. taal;

e. die der geschiedenis van Nederland en Ned.-Indië;

ƒ. die der aardrijkskunde;

g. die van de kennis der natuur;

h. het zingen;

i. de eerste oefening van het handteekenen;

j. de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek;

k. de nuttige handwerken voor meisjes;

(2) Aan lagere scholen kan bovendien meer uitgebreid lager onderwijs gegeven worden, namelijk in:

/. de beginselen der Fransche taal;

m. die der Engelsche taal;

n. die der algemeene geschiedenis;

o. die der wiskunde;

p. het handteekenen;

q. de beginselen der landbouwkunde;

r. de gymnastiek;

s. de fraaie handwerken voor meisjes;

ART. 2. (1) Lager onderwijs in huis- of schoolonderwijs.

(2) Onderwijs, gegeven aan kinderen van ten hoogste drie gezinnen, gezamenlijk in de woning van het hoofd van een der gezinnen, is huisonderwijs.

(3) Alle ander lager onderwijs, waaronder ook het onderwijs in armeninrichtingen, gods-, gast- en werkhuizen, gestichten van weldadigheid en andere instellingen van openbaar nut gegeven, wordt, onverminderd het bepaalde bij art. 12, voorde toepassing van dit reglement als schoolonderwijs beschouwd.

1) ZpQals het opschrift luidt cfm. §tbl. 1902 no. 341.

Sluiten