Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad No. 109), zooals het is gewijzigd in dat van 10 juli 1888 No. 31 (Indisch Staatsblad No. 154) met uitzondering van artikel 10, hetwelk van kracht blijft 1).

ART. 26 enz.

B. Strafbepalingen op de vervalsching van handelsmerken.

Staatsblad 1885 No. 109, zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1888 No. 154 en 1893 No. 305

Eenig ART. 10.

Hij, die opzettelijk waren, welke zelve of op hare verpakking valschelijk voorzien zijn van den naam, de firma of het merk, waarop een ander recht heeft, of, ter aanduiding van herkomst, van den naam eener bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichten naam of firma, of op welke of op wier verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij het ook met eene geringe afwijking, zij nagebootst, in Ned.-Indië invoert, zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt, of ten verkoop of ter uitdeeling in voorraad heeft, wordt naar gelang van zijn landaard gestraft met gevangenisstraf of dwangarbeid buiten den ketting van acht dagen tot drie maanden, met of zonder geldboete van f 25,— tot f 600.—

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen sedert de schuldige terzake van hetzelfde misdrijf is veroordeeld, worden de maxima dezer straffen verdubbeld.

No. 50. REGELING van het auteursrecht. 2)

Staatsblad 1881 No. 199.

(wet van 28 Juni 1881).

§ 1. Begrip en omuang van het auteursrecht.

ART. 1. Het recht om geschriften, plaat-, kaart-, muziek-, tooneelwerken en mondelinge voordrachten door den druk gemeen te maken, alsmede om dramatisch-muzikale werken en tooneelwerken in het openbaar uit- of op te voeren, komt uitsluitend den auteur en zijnen rechtverkrijgenden toe.

1) Zie B hier cnder.

2) Het Reglement op de Drukwerken in Ned-Indië, vastgesteld bij Stbl. 1955 No. 74. zooals dat is gewijzigd bij Stbl. 18}6 No. 193, is alhier niet opgenomen, omdat volgens art. 31 daarvan alle overtredingen door de Raden van Justitie worden berecht.

Sluiten