Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werken, afkomstig van in Nederland of in Nederlandsch-Indië woonachtige auteurs, daar onder begrepen in Nederland of in Nederlandsch-Indië gehouden mondelinge voordrachten.

ART. 28. Deze wet is ook verbindend voor NederlandschIndië. De aldaar door den druk gemeen gemaakte werken fcehsoren te worden ingezonden aan den directeur van Justitie, door wiens zorg daarvan opgaaf gedaan wordt in de Javasche Courant, en op wien verder de verplichtingen rusten, bij deze wet aan het Departement van Justitie opgedragen.

De Nederlandsche Staatscourant en de Javasche Courant nemen wederkeerig de opgave zoo spoedig mogelijk van elkander over.

In het geval, bedoeld in art. 22, zijn voor Nederlandsch-Indië van toepassing de gelijksoortige bepalingen van de aldaar geldende reglementen, met inachtneming van het verschil, dat bestaat tusschen de wetgeving voor europeanen en met dezen gelijkgestelden en die voor inlanders en met dezen gelijkgestelden.

Geen auteursrecht op een vóór het in werking treden dezer wet in Nederlandsch-Indië door den druk gemeen gemaakt werk, kan worden uitgeoefend, tenzij ten opzichte van dat werk gehandeld wordt overeenkomstig art. 25.

ART. 29. en 30 enz.

No. 51. GEVAARLIJKE BUITENLANDSCHE DRUKWERKEN.

A. Tegengang van den invoer en de verspreiding binnen Nederlandsch-Indië van gevaarlijke buitenlandsche drukwerken.

Staatsblad 1900 No. 317.

No. 17. Wij W1LHELMINA, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Hebben goedgevonden en verstaan:

ART. 1 De invoer binnen Nederlandsch-Indië van buiten Nederlandsch-Indië, doch elders dan in Nederland, gedrukte stukken, kan, tot verzekering van de openbare orde, door den Gouverneur-Generaal worden verboden.

Het besluit, waarbij de Gouverneur-Generaal zulk een verbond uitvaardigt, wordt in de Javasche Courant openbaar gemaakt.

ART. 2. De gedrukte stukken, waarvan de invoer binnen Nederlandsch-Indië is verboden, worden in beslag genomen en.

Sluiten