Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoover het zegelrecht niet is voldaan als voor een geschrift, binnen Ned.-Indië opgemaakt, wordt het betaald op de wijze, bedoeld bij letter c van art 14.

Indien de eerste handteekening binnen Ned.-Indië wordt gesteld door den acceptant, den endossant of den houder, die quiteert, kan echter de voldoening geschieden door gebruik van den plakzegel.

ART. 18. Voor elke handteekening, binnen Ned.-Indië geschreven of door middel van een stempel gesteld op een wissel of ander papier aan order, opgemaakt hetzij binnen, hetzij buiten Ned.-Indië, waarvoor het verschuldigd zegelrecht nog niet is voldaan, wordt eene boete beloopen van f 50.—

ART. 19. Iedere houder van een wissel of ander papier aan order, hetzij in, hetzij buiten Ned -Indië opgemaakt, die zelf geene overtreding beging door zijne handteekening te stellen, kan het verschuldigd zegelrecht voldoen op de wijze, bij art. 14 letter c bedoeld, zonder betaling van, of aansprakelijkheid voor boeten, door anderen beloopen.

Stelt hij zijne handteekening op het stuk vóórdat het zegelrecht is voldaan, dan is hij niet alleen strafbaar volgens art. 18, maar ook aansprakelijk voor alle boeten, terzake van hetzelfde stuk door anderen reeds beloopen en kan hij het zegelrecht niet meer voldoen dan met gelijktijdige betaling van de boeten, door hem en anderen beloopen.

De aanwijzing zonder kosten en elke andere, daarvoor in de plaats tredende vermelding, alsmede iedere overeenkomst, ten doel hebbende den houder te ontheffen van zijne verplichting om protest te doen opmaken, is nietig, indien zij betrekking heeft op een stuk, waarvoor het zegelrecht niet is voldaan.

ART. 20. Voor brieven (behoudens de toepassing van art. 10), huiselijke papieren en dergelijke geschriften, niet opgemaakt om tot bewijs te dienen, zoomede voor geschriften, bedoeld in het laatste lid van art. 13 en voor geschriften, buiten Ned.-Indië opgemaakt, andere dan de in art. 17 bedoelde, moet het zegelrecht zijn voldaan vóórdat daarvan wordt gebruik gemaakt op eene der wijzen, in art. 25 bedoeld. Voor zoover het niet is voldaan door het gebruik van gezegeld papier, wordt het betaald op de wijze, bedoeld bij letter c van art. 14.

Het zegelrecht van 10 cent, betaald volgens art. 10, komt niet in mindering van het te betalen bedrag. 1)

ART. 21. Elke onderteekening van de in de art. 10 en 11 bedoelde geschriften en elke handteekening op de in art. 11 genoemde geschriften, gesteld door in Ned.-Indië wonende

(1) Zooals art 20 is gewijzigd bij Stbl. 1892 No. 260,

Sluiten