Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht in Ned.-Indië te zijn gesteld, al is daarbij het tegendeel vermeld.

ART. 22. Voor de boeten, beloopen door het stellen als handteekening van den naam eener vennootschap onder eene firma, is elk der vennooten hoofdelijk aansprakelijk.

Alle overeenkomsten of bedingen, volgens weike boeten worden gedragen door anderen, dan door wie zij zijn verbeurd, zijn van rechtswege nietig.

ART. 23. Door de Regeering, door in naam des Konings rechtsprekende rechters of rechtelijke colleges, door andere colleges, op hoog gezag ingesteld, door andere landsdienaren, door dienaren van gewesten of gedeelten van gewesten met eigen geldmiddelen en door scheidsmannen, wordt geene beschikking genomen, wordt geene handteekening gelegaliseerd en wordt geen recht gedaan of acht geslagen op geschriften, waarvoor het verschuldigd zegelrecht niet is voldaan 1).

Notarissen, griffiers, deurwaarders en andere openbare ambtenaren mogen een geschrift, waarvoor het verschuldigd zegelrecht niet is voldaan, op straffe eener boete van f 50.— voor elk zoodanig geschrift, niet in bewaring nemen, aan hunne akten vasthechten of als aan hen vertoond in eene akte vermelden, noch daarvarT afschriften of uittreksels maken, daarop eene verklaring stellen, dan wel daaruit den inhoud geheel of gedeeltelijk in eene akte overnemen.

Is voor het geschrift, waarvan hst in het vorig lid bedoeld gebruik wordt gemaakt, zegelrecht voldaan, dan wordt dit door den openbaren ambtenaar, op straffe eener boete van f 50.— voor elke verzuimde vermelding, in de akte of op het afschrift of uittreksel vermeld, ten ware bedoeld geschrift onder den openbaren ambtenaar moet blijven berusten.

Dit artikel is niet toepasselijk op de rechtspraak, het in bewaring nemen of opmaken van geschriften in strafzaken.

ART. 24. Bij uitzondering op de bepalingen van het vorig artikel mag, zonder dat het zegelrecht is voldaan, of zonder dat van die voldoening wordt melding gemaakt:

le. een geschrift in rechten worden overgelegd om te dienen als stuk van vergelijking in geschillen over de echtheid of onechtheid van geschriften, of als bijlage, tot staving van het verzoek om tot gerechtelijken boedelafstand te worden toegelaten;

2e. een geschrift, tot den boedel behoorende of daarin gevonden, worden beschreven in processen-verbaal van ver- en ontzegeling en in akten van boedelbeschrijving of boedelscheiding.

1) Zooals art. 23 luidt cfm. §;bl. 1906 No. 66.

Sluiten