Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Door de verkrijgers van periodieke uitkeeringen bij opvolging wordt geen eed afgelegd.

ART. 43 Ingeval van ziekte, afwezigheid binnen NederlandschIndië of andere wettige reden van verhindering van den persoon, die tot eedsaflegging verplicht is, kan de Directeur van Financiën vergunning geven tot het afleggen van den eed bij bijzondere volmacht door het Hoofd van plaatselijk bestuur, ter keuze van den lasthebber.

ART. 44. (1) De eed wordt kosteloos afgelegd.

(2) Van elke eedsaflegging wordt op de memorie van aangifte aanteekening gehouden.

ART. 45. Wanneer de eed niet binnen den bepaalden termijn is afgelegd, wordt voor elke ingegane maand verzuim door iederen natalige eene boete verbeurd van f 25 (vijfentwintig gulden).

ART. 46 t/m 74 enz. 1).

ART. 75. (1) De ordonnantie op het recht van successie en overgang, gearresteerd bij de Publicatie van 24 Februari 1836 (Staatsblad No. 17), met alle daarin sedert gebrachte wijzigingen en aanvullingen, wordt ingetrokken.

(2). Die ordonnantie blijft echter van kracht ten aanzien der vererving van verkrijging, onder hare werking voorgevallen, behoudens het bepaalde bij de artikelen 72, 73 en 74 en met dien verstande dat hetgeen ingevolge artikel 11 van Staatsblad 1836 no. 17 na de inwerkingtreding dezer ordonnantie vorderbaar zoude worden, niet meer wordt geheven.

(3). De bepalingen van bedoeld Staatsblad blijven toepasselijk, ingeval onder de werking dezer ordonnantie vereeniging plaats heeft van het vruchtgebruik met een onder de werking van de vroegere ordonnantie verkregen blooten eigendom.

No. 54. ORDONNANTIE op de overschrijving van den eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheken op dezelve in Nederlandsch-Indië. 2)

Staatsblad 1834 No. 27, zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1853 No. 62a, 1885 No. 103, 1891 No. 67, 1898 No. 303, 1899 No. 142, 1900 No. 80, 1901 No. 420, 1907 No. 364, 1908 No. 651 en 1909 No. 212.

1) Art. 48 is gewijzigd bij Stbl. 1907 no. 363 en art. 70 bij Stbl. 1907 no. 461.

2) Zie over die overschrijvingen, enz. voor agrarisch eigendom van inlanders No» 104 hier achter.

Sluiten