Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingeval van verschil van gevoelen wordt door den chef vart het mijnwezen de beslissing ingeroepen van den Directeur van Onderwijs, Eered!enst en Nijverheid.

(3) In de productie-registers moet in den regel tenminste éénmaal 's weeks volledig en naar waarheid, volgens maat, gewicht of getal worden geboekt:

a. hoeveel producten gedurende de afgeloopen week door de ontginning zijn verkregen ;

b. hoeveel van de sub. a genoemde producten verhandelbaar zijn in den zin van artikel 8.

De chef van het mijnwezen is bevoegd op verzoek van en in overleg met de concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen toe te staan dat de boekingen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, anders dan tenminste éénmaal 's weeks geschieden. Ingeval de chef van het mijnwezen bezwaar heeftom aan een verzoek van die strekking te voldoen, roept hij de beslissing in van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Zijn in den loop eener week of van een door den chef van het mijnwezen c. q. met machtiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid toegestanen langeren termijn geen producten, als bedoeld sub. a en b. verkregen, dan worden de betrekkelijke kolommen der registers ingevuld met „nihil."

(4) De productie-registers moeten, telkens als zij niet worden gebruikt, op een, in overleg met het Hoofd van plaatselijk bestuur, te bepalen veilige plaats worden bewaard.

(5) De productie-registers moeten vooraf door het Hoofd van plaatselijk bestuur worden gewaarmerkt door middel van nummering en parafeering van elk blad en daartoe door den beheerder der onderneming, vóór den len Mei en den len November van elk jaar, in blanco aan het Hoofd van plaatselijk bestuur worden aangeboden. Deze draagt zorg dat de registers tijdig vóór den aanvang van het halve kalenderjaar, waarvoor zij moeten dienen, door den beheerder der onderneming worden terug ontvangen.

(6) Voor de behoorlijke aanhouding, invulling en bewaring van de productie-registers zijn uitsluitend de beheerders der ondernemingen aansprakelijk.

(7) De concessionarissen en vertegenwoordigers van concessionarissen zijn verplicht aan het rloofd van plaatselijk bestuur opgave te doen van den naam en de woonplaats van den beheerder van elke onderneming, en zulks binnen dertig dagen nadat diens aanstelling heeft plaats gehad. Deze bepaling is ook van toepassing op tijdelijk vervangende en waarnemende beheerders.

Sluiten