Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverneur-Generaal eene strenge toepassing dier bepalingen niet wel te verdedigen.

In het ontwerp eener nieuwe wijkenordonnantie, welke, naar de Gouverneur-Generaal hoopt, spoedig zal kunnen worden vastgesteld, is dan ook een voorschrift opgenomen, waardoor dergelijke langdurige vestigingen zullen worden gewettigd, zoodat Zijne Excellentie wenscht dat in elk geval met het terugzenden naar de voor hen aangewezen wijken van chineezen, die gedurende meerdere jaren als rustige ingezetenen in de desa's hebben gewoond, zal worden gewacht totdat de nieuwe wijkenordonnantie zal zijn tot stand gekomen.

Door de mededeeling van het vorenstaande met verzoek daaraan het vereischte gevolg te willen geven, ook ten aanzien van de adressanten, heb ik de eer aan eene opdracht van den Gouverneur-Generaal te voldoen.

De lste Gouvernements Secretaris, PAULUS

II.

Aan

Den Resident van Madoera.

No. 2787. Buitenzorg, den 8sten Augustus 1905.

Naar aanleiding van de in de missive van den fungeerenden Resident van het gewest onder Uw beheer van 16 Maart jl. No. 1607/IIb. gestelde vraag of de dezerzijdsche circulaire van 16 Januari te voren No. 222a 1), betreffende de terugzending naar de voor hen aangewezen wijken van chineezen, die gedurende meerdere jaren, in strijd met de bestaande bepalingen, in de desa s gevestigd zijn, geacht moet worden mede van toepassing te zijn op arabieren, heb ik de eer, op last van den Gouverneur-Generaal, UHEdG. mede te deelen, dat Zijne Excellentie die vraag bevestigend beantwoord wenscht te zien, met dien verstande, dat aan onwettig verblijf van voorde ïnlandsche bevolking schadelijke elementen in ieder geval zoo spoedig mogelijk een einde behoort te worden gemaakt.

De lste Gouuernements Secretaris, DE GROOT.

1) Zie noot bij I.

Sluiten