Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 35. Wanneer na het ontvangen van het in artikel 33 bedoeld certificaat doch vóór het vertrek van het schip, door een daad van den gezagvoerder of zijne ondergeschikten, dan wel door eenig ander voorval een toestand ontstaat, welke niet meer met het certificaat overeenkomt, doet de gezagvoerder daarvan, onder teruggave van het certificaat, onmiddellijk mededeeling aan den havenmeester, die, naarmate van de omstandigheden, het certificaat wijzigt of intrekt.

Art. 36. (1) De gezagvoerder teekent vóór zijn vertrek een lijst in tweevoud, waarop zoo nauwkeurig mogelijk zijn vermeld de namen van alle passagiers en van de bemanning.

(2) De havenmeester overtuigt zich van de juistheid dier lijst, houdt daarvan een exemplaar onder zich en geeft het andere, door hem voor gezien geteekend, aan den gezagvoerder terug.

(3) Alle doorhalingen en veranderingen in die lijst moeten behoorlijk door den havenmeester gewaarmerkt worden.

ART. 37. Indien een passagier op reis overlijdt - worden op de bij het vorig artikel bedoelde lijst—de datum en de vermoedelijke oorzaak van het overlijden aangeteekend.

ART. 38. Onmiddellijk na aankomst van het schip te bestemder plaatse overhandigt de gezagvoerder de bij de artikelen 36 en 37 bedoelde lijst aan den Nederlandschen consul aldaar of in eene Nederlandsche kolonie aan de hoogste plaatselijke autoriteit.

Art. 39. (1) 1). De gezagvoerders der schepen, bedoeld in artikel 30, voorzien in de voeding der inlandsche dekpassagiers, die zij vervoeren.

(2) De voeding moet goed en zindelijk toebereid worden en minstens bestaan uit rijst, gedroogde visch, lombok en zout naar genoegen, benevens 0.03 KG. koffie of 0.01 KG. thee per passagier en per dag.

ART. 40. Het is den gezagvoerders der schepen, bedoeld in artikel 30, verboden hunne dekpassagiers in eene andere haven aan den wal te zetten, dan waarvoor is overeengekomen, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van die passagiers.

Art. 41. (1) Schepen, als . bedoeld in artikel 30, mogen, zoodra het aantal inlandsche dekpassagiers, dat zij vervoeren, meer dan 200 bedraagt, niet naar het buitenland vertrekken,

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1908 no. 133.

Sluiten