Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 79. De gezagvoerder van een pelgrimsschip, die

a. eenig bedrog pleegt of met zijn medeweten heeft laten plegen, ten opzichte van de passagierslijst of den gezondheidspas, wordt gestraft met eene boete van vijf honderd en vijftig gulden ;

b. in Nederlandsch-Indië aankomt zonder gezondheidspas van de vertrekhaven in de Roode zee, of met zoodanigen gezondheidspas, die niet voldoet aan de voorschriften, in art. 43 voor dat stuk gegeven, of met een gezondheidspas, ten opzichte waarvan niet is voldaan aan art. 45, wordt gestraft met eene boete van een honderd tweeendertig gulden;

c. in Nederlandsch-Indië aankomt zonder passagierslijst, opgemaakt in de vertrekhaven van de Roode zee, of met zoodanige passagierslijst, die niet voldoet aan de voorschriften, in art. 43 voor dat stuk gegeven, of met eene passagierslijst, ten opzichte waarvan niet is voldaan aan art. 44, wordt gestraft met eene boete van één honderd tweeendertig gulden.

ART. 80. Elke niet in art. 70 tot en met 79 genoemde overtreding van eenige bepaling dezer ordonnantie of niet voldoening aan een krachtens deze ordonnantie gegeven last, wordt gestraft met eene boete van een honderd en tien tot elf honderd gulden.

ART. 81. Voor de betaling der krachtens deze ordonnantie opgelegde boeten en gemaakte kosten is het schip verbonden en executabel.

XVI. Aanplakking van een uittreksel dezer bepalingen.

ART. 82. De gezagvoerder van een pelgrimsschip is gehouden op eene goed zichtbare en voor alle passagiers bereikbare plaats in de Maleische taal en in de taal van het land, waartoe het schip behoort, te doen aanplakken een uittreksel uit deze bepalingen, bevattende de hoofdstukken VII, VIII, X, XII, en art. 75 van hoofdstuk XV, of een uittreksel uit daarmede overeenkomende bepalingen, door de bevoegde autoriteit van het land van herkomst of de plaats van vertrek van het schip uitgevaardigd, dan wel een afdruk van het Reglement onder B in Bijlage I van de op 3 April 1894 te Parijs gesloten internationale sanitaire conventie.

Ten derde : Deze ordonnantie treedt in werking op 15 November 1898.

En opdat enz.

Sluiten