Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. tot het inwisselen van dien verblijfpas bij terugkeer te Djeddah tegen den in bewaring gegeven reispas, welke door den Consul van zijn visum wordt voorzien ;

4e. tot onverwijld het ter teekening aanbieden van dezen pas aan het Hoofd van plaatselijk bèstuur der plaats van eerste aankomst in Ned.Indië en verder ook aan het Hoofd van plaatselijk bestuur van de plaats van bestemming, onverwijld na aankomst aldaar.

9) 12)

den

De

10) 19

Men wordt er aan herinnerd :

a. dat de Consul der Ned. te Djeddah is de vertegenwoordiger der Ned. Regeering en dat deze ambtenaar aan alle Ned. onderdanen gedurende hun verblijf in Arabië hulp en bijstand verleent, wanneer zij die in eenig opzicht behoeven;

b. dat Ned.-Ind. pelgrims zich dus mondeling of schriftelijk tot genoemden consulairen vertegenwoordiger hebben te wenden, indien zij in eenigerlei moeilijkheid mochten geraken;

c. dat de van de bedevaart in Ned.-Indië teruggekeerde personen, die verzuimd hebben zich te voorzien van een reispas, of niet hebben voldaan aan de verplichtingen, hierboven sub 1, 2, 3 en 4 omschreven, worden gestraft met eene geldboete van f 25.— tot f 100.— voor elke overtreding, terwijl de pelgrims, zoolang zij zich bevinden binnen het ressort van den consul der Nederlanden te Djeddah, wegens het niet in bewaring geven, en zulks binnen 24 uren na aankomst uit Ned.-lndië, van hun reispas aan den consul of het niet weder afhalen van dien reispas bij terugkeer van Mekka te Djeddah, door dien consul zelf kunnen worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste f 25.—

1) Gouverneur, Resident, Ass.-Resident, Controleur enz.

9) Naam van de standplaats van de autoriteit, die den pas afgeeft.

10) Dagteekening v. d. afgifte.

11) Teekening van voormelde autoriteit.

12) Zegel van voormelde autoriteit.

Sluiten