Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö. Wanneer het schip voor meer dan de helft toebehoort aart eene in Ned.-Ind. gevestigde vennootschap van koophandel of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit.

Ik ondergeteekende , (vennoot onder de firma ) (bestuurder der naaml. vennootschap ) (bestuurder der vereeniging , die het vereischte van rechtspersoonlijkheid bezit), verklaar, dat het schip, genaamd hebbende dek en mast , gemeten op kubieke meters of registertonnen, en gevoerd wordende door schipper voor meer dan de helft toebehoort aan (de vennootschap onder genoemde firma) (eene vennootschap bij wijze van geldschieting, waarin ik hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk vennoot ben) (bedoelde naamlooze vennootschap) (genoemde vereeniging); dat die (vennootschap) (vereeniging) gevestigd is te (en opgericht

volgens de in Ned.-Indië geldende wettelijke voorschriften), dat (minstens de helft der vennooten onder de firma) (de hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten) (bestuurders) ingezetenen zijn van Ned.-Indië of van Nederland; dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten daarvan vereischt wordt, te .wordt gevoerd, en

dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden.

(Volgt de gewone onderteekening van den vennoot of bestuurder).

D. Wanneer het schip voor meer dan de helft toebehoort aan een ingezetene van Nederland, aan eene vennootschap of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit, in Nederland gevestigd en opgericht volgens de daar te lande geldende wettelijke voorschriften.

Ik ondergeteekende ingezetene van Nederland,

vertegenwoordiger van (de vennootschap onder de firma ) (de naamlooze vennootschap ) (de

vereeniging , die het vereischte van rechtspersoon¬

lijkheid bezit, gevestigd- in Nederland en opgericht volgens de daar te lande geldende wettelijke voorschriften) verklaar dat het schip, genaamd. hebbende

dek en mast , gemeten op

kubieke meters of registertonnen en gevoerd wordende door schipper voor meer dan de helftoebehoort

Sluiten