Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6) Op stations, waar de reizigers van trein verwisselen, worden die verwisseling en de namen van de eindstations, waarvoor zij moet plaats hebben, afgeroepen. Reizigers hebben geen aanspraak op vergoeding, wanneer zij in een verkeerden trein blijven of overgaan.

(7) Zoodra de trein op een station stil staat, worden aan de voor het uitstappen bestemde zijde de portieren van de rijtuigen geopend, waarin zich reizigers voor dat station bevinden.

(8) De portieren der overige worden slechts op verzoek geopend.

ART. 173. Toegang tot de treinen, verplichtingen der reizigers.

(1) Het is een ieder verboden:

a. zonder behoorlijk plaatsbewijs zich in den trein te bevinden, tenzij na de eerste waarschuwing van den beambte of bediende van den spoorweg de vrachtprijs, gerekend van het station van vertrek van den trein, alwaar de reiziger in zoodanig geval geacht wordt in den trein te zijn gestegen, alsnog wordt betaald met eene verhooging van f 1,-—• voor de eerste en tweede klasse en f 0,50 voor de derde klasse.

Met den reiziger, die zich zonder behoorlijk plaatsbewijs in den trein bevindt, wordt gelijkgesteld hij, die bij het opvragen der plaatsbewijzen door den beambte of bediende van den spoorweg, na aankomst van den trein op het terrein van den spoorweg, niet in het bezit is van een behoorlijk plaatsbewijs voor de afgelegde reis.

Voor de naleving van deze bepalingen, alsmede van die, sub lett. b, c en d van dit artikel, wordt ten aanzien van kinderen beneden de tien jaren, voor zoover zij niet vrachtvrij worden vervoerd, hun geleider aansprakelijk gesteld.

Wanneer de reiziger bij het instijgen onmiddellijk uit eigen beweging den controleur kennis geeft, dat hij voor het kind, waarvoor hij, krachtens de vorige alinea, aansprakelijk is, niet in het bezit is van een behoorlijk plaatsbewijs, zal de vrachtprijs worden geheven te rekenen van het station, waar hij in den trein stijgt met eene verhooging van f 0,50 voor de le en 2e klasse en van f 0.25 voor de 3e klasse.

Zij, die in het laatst genoemd geval verkeeren, worden steeds tot de treinen toegelaten, wanneer daarin plaatsruimte is.

Reizigers, die betaling volgens bovengestelde voorwaarden weigeren, worden uit den trein verwijderd, onverminderd de straf, op de overtreding van dit reglement gesteld.

Sluiten