Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bestuurders van den tramwegdienst zijn bevoegd takken en ander gewas, dat zich binnen het profiel van vrije ruimte

voortplant, op te ruimen.

Hetgeen in strijd met het eerste lid van dit artikel is opgericht, geplant of aangelegd, kan, indien de overtreder, na waarschuwing, niet onmiddellijk zelf tot opruiming overgaat, door de bestuurders van den tramwegdienst ten koste van den overtreder worden opgeruimd.

Evenzoo kan alles wat op vallen staat en daardoor dreigt binnen het profiel van vrije ruimte te komen, door de bestuurders van den tramwegdienst, in dringende gevallen ook zonder voorafgaande waarschuwing, worden verwijderd, doch op eigen kosten en met verplichting tot schadeloosstelling van de rechthebbenden.

ART. 30. Aansluiting en kruising met spoor- en andere tramwegen.

De ondernemers zijn verplicht om zich omtrent de inrichting van aansluitingen en kruisingen gelijkvloers van den tramweg met spoorwegen of met andere tramwegen met machinale beweegkracht, bestemd voor algemeen verkeer, te verstaan met de bestuurders dier spoor- of tramwegen. Wordt daarbij geene overeenstemming verkregen, dan wordt door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken ter zake beslist.

De wijze van bewaking, de seinen en de voorschriften voor de veiligheid dezer aansluitingen en kruisingen worden door den Directeur der Bargerlijke Openbare Werken, de bestuurders der betrokken spoor- of tramwegdiensten gehoord, bij bijzondere reglementen vastgesteld.

ART. 31. t/m. 34 enz.

ART. 35. 1). Steunpunten der bovengrondgeleidingen.

De steunpunten der bovengrondgeleidingen moeten zoodanig worden ontworpen, dat ontsiering der omgeving, waarin zij geplaatst worden, zooveel mogelijk wordt voorkomen.

Bij het plaatsen dezer steunpunten moet, ten genoegen van den

Localen Raad, in wiens ressort zij worden aangebracht, of, waar geen Locale Raad is, ten genoegen van het Hoofd van gewestelijk bestuur, hetzelfde worden in acht genomen. Het laatste lid van art. 4. is hier toepasselijk.

ART. 36. t/m 45 enz. 1).

1) Art. 35 is gewijzigd bij Stbl. 1907 No. 446 ; art. 43 bij Stbl. 1907 No. 292; art 46 bij Stb'. 1907 No. 446 en de art. 33a tm, 52 zijn geheel vervangen door nieuwe art. 39 t m. bij Stbl. 1909 No. 190, waarbij tevens art. ^6 is gewijzigd.

Sluiten