Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59, met grootere snelheid dan van 25 K. M. per uur gereden wordt, moeten op eiken trein, waarmede reizigers vervoerd worden, de middelen aanwezig zijn om de eerste hulp aan gekwetsten te verleenen en hen te vervoeren.

De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken bepaalt voor eiken tramwegdienst, welke die middelen zijn en op welke wijze zij worden bewaard.

Art. 77 enz.

ART. 78. Dienstkleeding.

De beambten en bedienden van tramwegdiensten, die in aanraking komen met het publiek, zijn gedurende de uitoefening van den dienst van eene dienstkleeding of van een dienstonderscheidingsteeken voorzien. De dienstkleeding of het onderscheidingsteeken wordt bij het in artikel 4 van dit Reglement bedoeld dienstreglement omschreven.

Art. 79. Verhouding van het publiek tegenover de beambten en omgekeerd.

Het publiek is verplicht de voorschriften op te volgen, welke door de beambten en bedienden van den tramweg, aan hunne dienstkleeding kenbaar of van eene aanstelling of van een onderscheidingsteeken voorzien, tot handhaving van eenige bepaling van dit Reglement of in het belang van de orde en veiligheid worden gegeven.

De beambten en bedienden zijn aan het publiek voorkomendheid en inschikkelijkheid verschuldigd.

ART. 80. Verbodsbepalingen.

Het is verboden :

a. aan mannen, om zich te begeven in de lokalen of in de rijtuigen of rijtuigafdeelingen, uitsluitend voor vrouwen bestemd ;

b. zich te begeven in die gedeelten van de stations of van den tramweg, welke voortdurend of tijdelijk niet voor het publiek zijn toegankelijk gesteld ;

c. te rooken, waar dit blijkens eene aankondiging is verboden ;

d. een trein te bestijgen of dien te verlaten alvorens deze stilstaat of in strijd met het verbod van een beambte van den tramweg ;

e. de rijtuigen te verlaten aan eene andere zijde dan daarvoor is aangewezen;

Sluiten