Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5) Bij ontstentenis van een Nederl. Consul moeten de gezagvoerders den gezondheidspas ter visa aanbieden aan de bevoegde plaatselijke autoriteit.

(6) De gezagvoerders mogen zich in geen geval van den gezondheidspas ontdoen, vóór zij hunne definitieve bestemming hebben bereikt.

(7) De gezondheidspas wordt slechts geldig beschouwd indien de afgifte heeft plaats gehad binnen tweemaal 24 uren vóór het vertrek.

(8) De bovenstaande bepalingen zijn op schepen, varende tusschen Singapore of Pinang en eenige havens van Ned.-Indië, slechts in zoover toepasselijk, dat deze vaartuigen alleen dan moeten voorzien zijn van een gezondheidspas, wanneer diegene der beide havens, van waar zij vertrokken zijn of welke zij aangedaan hebben, door het heerschen van besmettelijke ziekten besmet zijn verklaard.

HOOFDSTUK IV.

Aanwijzing der gevallen, waarin de bepalingen der ordonnantie al dan niet toepasselijk zijn.

ART. 6. De bepalingen dezer ordonnantie zijn niet van toepassing :

le. op visschersschuiten, recherchevaartuigen, loodsbooten en andere vaartuigen, minder metende dan één last;

2e. op in station liggende wachtschepen.

ART. 7. 1) (1) Aan ten anker liggende of aankomende schepen, die als besmet moeten worden beschouwd, — hetzij doordien zij verkeeren in het geval, bedoeld bij artikel 3, hetzij doordien op de schepen eerst onderweg of na aankomst een ziektegeval zich voordeed — wordt door de daartoe bevoegde autoriteit onmiddellijk vergund de krachtens artikel 9 geheschen vlag neer te halen, wanneer dezelfde ziekte, ten aanzien waarvan het schip besmet wordt beschouwd, ook voorkomt op de plaats van aankomst of op eene plaats, die daarmede over land in gemeenschap staat en daarvan niet verder verwijderd is dan 60 paal, indien de gemeenschap alleen door gewone landwegen wordt onderhouden, of 200 K. M., indien er gemeenschap bestaat door spoor- of tramwegen.

(2) De last tot het neerhalen der gele vlag wordt gegeven dadelijk na ontvangst van de bij artikel 10, alinea 2, voorgeschreven kennisgeving der reden van het hijschen dier vlag

1) Zooals art. 7 luidt cfm. Stbl. 1903 No. 313,

Sluiten