Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Zij, die zich in strijd met het verbod van gemeenschap, aan boord hebben begeven, worden onder de opvarenden

gerekend en zijn aan dezelfde bepalingen als dezen onderworpen, onverminderd de straffen, tegen de gepleegde overtreding bedreigd.

HOOFDSTUK VI.

Van het gezondheidsonderzoek.

ART. 14. 1) (1) De in art. 8, alinea 1, bedoelde schepen zijn, behoudens het in de art. 6 en 7 aangeteekende, onderworpen aan een gezondheidsonderzoek.

(2) Het vindt plaats overeenkomstig de hier volgende artikelen en de instructie, door den Gouverneur-Generaal vast te stellen.

ART. 15 (1) Het gezondheidsonderzoek geschiedt:

a. zoo een wachtschip aanwezig is, door een daarop geplaatsten officier van gezondheid.

b. in alle andere gevallen door den met den civielen geneeskundigen dienst ter plaatse belasten europeeschen geneesheer;

c. bij ontstentenis of verhindering van den sub b bedoelden geneesheer, door elk ander europeesch geneeskundige, die door het Hoofd van plaatselijk bestuur daarvoor wordt aangewezen.

(2) Wanneer over geen europeesch geneeskundige beschikt kan worden, is de havenmeester met het gezondheidsonderzoek belast.

(3) Het Hoofd van plaatselijk bestuur kan echter een ter plaatse aanwezigen dokter-djawa opdragen den havenmeester bij te staan.

(4) In het geval, dat de bij dit artikel vastgestelde volgorde bezwaren oplevert, heeft het Hoofd van plaatselijk bestuur de bevoegdheid een europeesch geneeskundige, met afwijking dier volgorde, aan te wijzen. 2)

ART. 16 t/m 18 enz. 3)

ART. 19 Hij, die het in art. 14 bedoeld onderzoek verricht, geeft door tusschenkomst van den havenmeester het Hoofd van plaatselijk bestuur schriftelijk advies, indien er in het belang der volksgezondheid maatregelen genomen moeten worden, waartoe de geneeskundige zich zelf niet bevoegd acht, aan welk advies het Hoofd van plaatselijk bestuur, zoo mogelijk

1) De belooningen en reis- en verblijfkosten voor dit quarantaine-onderzoek zijn vastgesteld bij Stbl. 1902 No. 243 en 1903 No. 380.

2) Zooals art. 15 en 19 luiden cfm. Stbl. 1905 No. 184.

3) Art. 18 en 20 zijn gewijzigd bij Stbl. 1902 No. 110 en art. 21 bij Stbl. 1902 No. 216.

35*

Sluiten