Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6) De consulaire vertegenwoordiger van het land, waartoê het schip behoort, kan bij het onderzoek tegenwoordig zijn.

ART. 25b 1) (1) De geneeskundigen, belast met hel geneeskundig onderzoek, bedoeld bij artikel 25a, hebben de bevoegdheid in rekening te brengen hetgeen door den Gouverneur-Generaal zal worden bepaald.

(2) De kosten van het onderzoek komen ten laste van het land.

ART. 25c 2) De gezagvoerder, die toelaat dat passagiers worden ingescheept in strijd met artikel 25a, wordt gestraft met eene boete van een honderd tien tot vijf honderd vijftig gulden voor lederen aldus ingescheepten passagier.

HOOFDSTUK VIII.

Van de handhaving der bepalingen.

Art. 26. Ieder, die de uitvoering van de voorschriften dezer verordening of het gezondheidsonderzoek belemmert, of zich daartegen verzet, wordt gestraft, voor zooveel betreft europeanen met gevangenis, en inlanders met dwangarbeid buiten den ketting van ééne maand tot twee jaren en geldboete van f 100. - tot f 2030.— te zamen of afzonderlijk, tenzij bij de wetboeken van strafrecht eane zwaardere straf op het feit is gesteld.

Art. 27. O/ertreding van de bepalingen der zesde alinea van art. 3 en der art. 9, 10, 12, 13, 16, alinea 2 van art. 17, alinea 2 van art. 22 en alinea 3 van art. 23 wordt gestraft, voor zooveel betreft europeanen met gevangenis, en inlanders met dwangarbeid buiten den ketting van 14 dagen tot één jaar of geldboete van f 25.— tot f 500.—. 3)

ART. 28. De straf tegen het niet hijschen der vlag en tegen het niet branden van lantaarns, zooals een en ander bij het le lid van art. 9 wordt voorgeschreven, is voor het geval, bedoeld in alinea 1 § 1 van art. 8, niet toepasselijk op hem! die tijdens het verzuim niet kon weten dat de plaats van vertrek besmet was.

ART. 29. (1) Schip en lading zijn verbonden en executabel voor de, krachtens de art. 26 en 27, aan den schipper opgelegde geldboeten en voor te vorderen vergoedingen.

1) Nieuw art. 25b cfm. Stbl. 1903 No. 379.

2) Nieuw art. 25c cfm Stbl. 19C3 No. 379.

3) Zooals art. 27 luide cfm. Stbl. 1903 No. 171.

Sluiten