Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 4. Na de eerste mededeeling, bedoeld bij artikel 3, dient het Hoofd van gewestelijk bestuur aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid geregeld wekelijksche rapporten in, bevattende, behalve het aantal ziekteen sterfgevallen, ock mededeeling fzco deze niet reeds geschied is) wanneer het eerste geval of de eerste gevallen van pest zijn geconstateerd bij personen, die gedurende de laatste 5 dagen niet afwezig zijn geweest; verder in bijzonderheden de maatregelen, genomen om uitbreiding der ziekte tegen te gaan, zoomede de prophylactische maatregelen met betrekking tot sanitair onderzoek, afzondering en ontsmetting. 1)

Art. 5. (1) Eéne plaats of landstreek wordt door het Hoofd van gewestelijk bestuur wegens pest besmet verklaard, wanneer 3 of meer personen, die gedurende de laatste 5 dagen met afwezig zijn geweest, door die ziekte worden aangetast. 2)

(2) De besme'verklaring wordt door het Hoofd van gewestelijk bestuur opgeheven, wanneer gedurende 5 dagen na de genezing of het overlijden van den Iaatsten pestlijder, zich geen t>ieuw geval van pest heeft voorgedaan. 1)

ART. 6. (1) Het Hoofd van gewestelijk bestuur geeft onverwijld, zoo mogelijk telegraphisch, aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid kennis van de besmetverklaring wegens pest en van de opheffing dier besmetverklaring.

(2) Tevens zorgt het Hoofd van gewestelijk bestuur, zooveel mogelijk, voor algemeene bekendmaking in het gewest.

(3) De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid maakt de besmetverklaring en de opheffing daarvan in de Javasche Courant bekend, en doet van die bekendmaking, zoo mogelijk telegraphisch, mededeeling aan het Hoofd van gewestelijk bestuur. Wanneer het eene zeeplaats of eene aan zee gelegen streek betreft, geschiedt de bekendmaking, den Chef van den geneeskundigen dienst gehoord.

ART. 7. (1) De Directeur van Onderwijs, Eeredienst er Nijverheid geeft van de mededeelingen, bedoeld in de artikelen

3 en 4, alsmede van de besmetverklaring en van de opheffing daarvan, kennis aan den Gouverneur-Generaal en aan de consulaire vertegenwoordigers van vreemde landen te Batavia.

(2) Door den Gouverneur-Generaal wordt van de mededeeling, in artikel 3 bedoeld, telegraphisch, en van die, in artikel

4 omschreven, evenals van de besmetverklaring en de opheffing

1) Zooals deze art. luiden cfm Stbl. 1905 no. 352.

2) Zie over het criterium voor de besmetverklaring wegens pest B. B. No. 6324.

Sluiten