Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwerpen, dan wel bij het afmaken, verbranden en begraven van vee behulpzaam geweest zijn, zoomede alle personen, die zich uit de krachtens § b van dit artikel aangewezen plaats of plaatsen naar buiten wenschen te begeven, te doen ontsmetten ;

k. met inachtneming van het bepaalde bij § a, omtrent de verdachte dieren kringen aan te wijzen rondom de plaatsen, waar de ziekte is uitgebroken onder vee, dat van elders is aangevoerd, of vermoedelijk door van elders gekomen vee onder den veestapel is gebracht, en voor en binnen die kringen te verbieden :

le. den invoer van vee ;

2e. den uitvoer van vee, huiden, horens en klauwen, alsmede andere van vee afkomstige zaken, zooals vleesch, melk, haar, wol, beenderen en wat dies meer zij, van koedekken, gras, hooi, stroo, gebruikt stalgereeedschap, van honden, katten en pluimgedierte; dit verbod geldt niet voor geconserveerd vleesch en geconserveerde melk, niet afkomstig van vee in den verboden kring, noch voor stroo en hooi, dat als verpakkingsmateriaal wordt gebruikt en niet met vee in aanraking is geweest; ingeval van twijfel omtrent een en ander beslist het Hoofd van plaatselijk bestuur;

3e. het houden van markten en verkoopingen, alsmede alle vereenigingen van vee:

/. het laten losloopen van honden, katten en pluimgedierte in de kringen, bedoeld bij de §§ d en k van dit artikel, en in de daaraan grenzende streken te verbieden, en te gelasten dat de dieren, die in strijd met dit verbod losloopende worden aangetroffen, worden gedood;

m. te gelasten, dat in de kringen, bij § k van dit artikel bedoeld, en in de daaraan grenzende streken :

le. de stallen en kralen van vee door de betrokken veehouders op door of namens het plaatselijk bestuur vast te stellen tijden worden gereinigd en steeds voldoende schoon gehouden, ter beoordeeling van het plaatselijk bestuur of van de door dat bestuur daartoe aan te wijzen ambtenaren of beambten;

2e. alle vee ter onderkenning van een brandmerk voorzien worde en van elke geboorte, elk ziekte-of sterfgeval en elke andere mutatie onder het vee, binnen 24 uren door den betrokken veehouder worde kennis gegeven aan het bestuur;

Sluiten