Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. eene schriftelijke verklaring van de plaatselijke autoriteit der streek, waaruit het vee afkomstig is, dat gedurende de laatste drie maanden vóór het vervoer der dieren daar geene besmettelijke veeziekte is voorgekomen, noch op hetoogenblik van hun vervoer voorkwam, welke verklaring, ingeval te dier plaatse een Nederlandsch Corsulair ambtenaar aanwezig is, door dezen, of anders door de hoogste plaatselijke autoriteit, voor de keuring moet zijn gewaarmerkt; 1)

b. eene schriftelijke verklaring van een veeartsenijkundig ambtenaar ter plaatse, waar het vee wordt ingescheept, dat de dieren vóór het vertrek vandaar zijn gekeurd en qezond en vrij van teken bevonden, welke verklaring voor de keuring moet zijn gewaarmerkt door den naastbijzijnden Nederlandschen Consulairen ambtenaar; 2)

c. eene schriftelijke verklaring van het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur ter plaatse van aankomst, waaruit blijkt dat geheel te zijnen genoegen door den invoerder de noodige waarborgen verstrekt zijn, dat de voorgeschreven quarantaine maatregelen, met betrekking tot het door hem in te voeren vee, naar behooren kunnen worden ten uitvoer gelegd.

§ 3. De keuring geschiedt tusschen zonsopgang en zonsondergang.

8 4. Indien bij de keuring onder het aangebracht vee runderpest of miltvuur wordt geconstateerd, is de ontscheping van alle tot het transport behoorende dieren verboden.

Wordt eenige andere besmettelijke ziekte of de aanwezigheid van teken geconstateerd, dan is de ontscheping verboden van de met de ziekte of met teken behepte dieren.

De overige tot het transport behoorende dieren, zoomede dieren, behoorende tot eene lading, waaronder geene besmettelijke ziekte is geconstateerd, moeten na ontscheept te zijn ge uren e 12 dagen in quarantaine worden gehouden.

S 5. De schepen, waarop zich de dieren bevinden, waarvan, ïngevolqe het bepaalde bij de voorgaande §, de ontscheping verboden is, moeten, na ontscheping der gezonde dieren, wanneer dit geoorloofd is volgens het vóórlaatste lid dier §, op eerste aanzeg" qinq van de autoriteit, die over de haven of reede het rechtstreeksch qezag uitoefent, onmiddellijk zich vandaar verwijderen.

Zij worden eerst weder in de haven of op de reede toegelaten nadat het aanboord aanwezige zieke of met teken behepte vee is afgemaakt, de doode lichamen op den boden der zee zijn

1) Zooals dit luidt cfm. Stbl. 1903 No. 400.

2) Zooals dit luidt cfm. Stbl. 1903 No. 4.

Sluiten