Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden, dan wel die maatregelen te nemen, welke de havenmeester noodig acht om bij brandgevaar het schip onmiddellijk te kunnen verwijderen.

ART. 10. 1) (1) Behoudens het bepaalde bij artikel 17 zijn de bepalingen der artikelen 8 en 9 van toepassing op zeeschepen, welke onverpakte gewone of gevaarlijke petroleum bevatten, onverschillig in welke hoeveelheid.

(2) Het in de ketels van zoodanige schepen aanwezige gas moet kunnen ontsnappen door kanalen, welke bij zeeschepen, die meer dan 600000 Liter onverpakte gewone of gevaarlijke petroleum kunnen bevatten, tenminste 6 Meter, en bij andere zeeschepen tenminste 3 Meter boven het opperdek uitmonden.

(3) De ketels moeten goed petroleumdicht zijn en mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid van den voor- of achtersteven bevinden, terwijl zij, grenzende aan ruimen, waarin stoomketels of machines aanwezig zijn, van zoodanige ruimen moeten zijn afgescheiden door twee, op niet minder dan 30 centimeter afstand van elkaar, evenwijdig geplaatste ijzeren of stalen schotten, tusschen welke de ruimte met water is gevuld.

ART. 11 t/m. 13 enz.

Art. 14. 1) Wanneer een ketel guledigd is, moet hij uiterlijk binnen 24 uren met water gevuld of met een krachtigen ventilator van gas bevrijd worden, tenzij er binnen dien tijd weder gewone of gevaarlijke petroleum zal worden ingeladen.

ART. 15 a. (1) Vervoer van verpakte gevaarlijke petroleum benedendeks, anders dan in afgesloten ruimen, is verboden.

Die ruimen moeten :

a. aan voor- en achterzijde begrensd worden door waterdichte schotten en van boven gasdicht zijn afgesloten, terwijl de afvoer van gassen uit die ruimen op minstens 6 meter boven het opperdek moet kunnen plaats hebben.

b. indien zij grenzen aan een ruim, waarin stoomketels of machines aanwezig zijn, van dit ruim zijn afgescheiden door twee, op niet minder dan 30 centimeter afstand van elkaar, evenwijdig geplaatste ijzeren of stalen schotten en de ruimte tusschen die schotten moet met water zijn gevuld (zoogenaamde „cofferdams".)

(2) " Bij vervoer van verpakte gewone petroleum benedendeks

1) Zooals deze artikelen zijn gewijzigd bij Stbl. K08 No. 213.

Sluiten