Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelden de voorschriften in de vorige alinea, met uitzondering van die onder b.

Art. 15. b. Bij aanwezigheid van passagiers mag geen onverpakte gevaarlijke of gewone petroleum worden vervoerd en verpakte gevaarlijke petroleum slechts als deklading en tot een maximum van 1000 Liter.

Art. 15 c. (1) Verpakte gewone of gevaarlijke petroleum, als deklading vervoerd wordende, moet door eene presenning zijn afgedekt.

(2) Verpakte gevaarlijke petroleum, als deklading vervoerd wordende, moet op een afstand van minstens 10 meter van de kombuis en minstens 1 meter van machinekamer en ketelkap worden verwijderd gehouden.

ART. 15 d. (1) Het vervoer van verpakte gevaarlijke petroleum met een soortelijk gewicht, kleiner dan 0.68, mag slechts geschieden in metalen cylindrische vaten.

(2) Het vervoer van verpakte gevaarlijke petroleum met een soortelijk gewicht van 0.68 of hooger, mag slechts geschieden in metalen verpakkingen met vlakke wanden, mits beschermd door houten buitenkisten, of in metalen cylindrische vaten.

(3) De verpakking van gevaarlijke petroleum moet een duidelijk leesbaar opschrift dragen, behelzende den handelsnaam der daarin vervatte petroleum en het woord „gevaarlijk."

Art. 16 t/m 32 enz.

ART. 33. 1) (1) Behoudens het bepaalde bij het volgend lid, wordt overtreding van de bepalingen dezer ordonnantie, de ambtelijke voorschriften uitgezonderd, gestraft met geldboete van ten hoogste f 500 (vijf honderd gulden) of gevangenisstraf, dan wel tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van zes dagen tot drie maanden.

(2) Overtreding van de, ingevolge het eerste lid van artikel 8, door den havenmeester gegeven voorschriften of van het bepaalde bij het vierde lid van artikel 11 wordt — onverminderd het bepaalde bij artikel 34 — gestraft met geldboete van ten hoogste f 100 (één honderd gulden) of gevangenisstraf, dan wel tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van twee dagen tot één maand.

Art. 34. 1) (1) De gezagvoerder van het zeeschip of vaartuig is strafrechtelijk aansprakelijk voor de overtreding van het bepaalde bij de artikelen 10, 11, 12, 13, 18 en 19.

1) Zooals deze artikelen zijn gewijzigd bij Stbl. 1909 No. 107.

Sluiten