Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volstaan met aanduiding en omschrijving der afgescheiden deelen op de kadastrale kaart en in den meetbrief van gemeld perceel en met aanteekening der akten van eigendomsovergang van de afgescheiden deelen in de minuut en in de grossen der eigendomsakte van het oorspronkelijk perceel.

ART. 10. (ingetrokken bij Staatsblad 1907 No. 98).

ART. )1. (ingetrokken bij Staatsblad 1907 No. 98).

Art. 12. Bij het verlijden der akten van overschrijving ten gevolge van een verkoop, moet de kooper mede tegenwoordig zijn, om te verklaren dat hij de overdracht te zijnen name aanneemt.

ART. 13. Inlanders of met dezen gelijkgestelden worden niet tot het verlijden van eenige akte, uitgezonderd die van eigendomsvestiging, toegelaten, dan bijgestaan door den wijkmeester of het hoofd van de buurt of desa, waarin zij woonachtig zijn, of wel diens wettigen plaatsvervanger, die de identiteit der personen verklaren en bij de akte genoemd moeten worden.

Van de europeanen, die aan den ambtenaar, met de overschrijving belast, niet bekend zijn, kan gevorderd worden een bewijs van indentiteit, verleend door het plaatselijk bestuur.

Art. 14. De minuten van al de bij deze ordonnantie bedoelde akten (geschreven, voor zoover noodig, op het zegel, daarvoor bij de ordonnantie op dat middel vastgesteld), moeten worden geteekeud, zoo door de comparanten en degenen, die hen bijstaan, als door de ambtenaren, door en voor wie de akten worden opgemaakt en verleden.

Indien de comparanten niet kunnen schrijven wordt daarvan in de akte melding gemaakt.

Art. 15. 1) De grosse der akte wordt onder de handteekening van den griffier van den landraad en den als zoodanig fungeerenden ambtenaar, en voorzien van het zegel van die rechtbank, aan den belanghebbende uitgereikt. Indien de akte op zegel moet worden geschreven, wordt de hoegrootheid van het zegel, waarop de minuut is geschreven, in de grosse bekend gesteld.

Geen andere kopieën der akte mogen worden uitgegeven Zonder uitdrukkelijke machtiging van den landraad, van welke machtiging aan den voet der kopie-akte melding moet worden

1) Zsoals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1881 Nd. 52.

Sluiten