Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergunning gaf tot het oprichten, en van het nummer en de dagteekening van het besluit, waarbij de vergunning werd verleend.

(2) Is door wijziging of uitbreiding van eene fabriek of van eene 'werkplaats deze opgave niet meer juist, dan wordt eene nieuwe opgave op dezelfde wijze ingezonden binnen één maand, nadat de wijziging of uitbreiding heeft plaats gehad.

ART. 7. Het Hoofd van plaatselijk bestuur zendt de in het vorig artikel bedoelde opgaven door tusschenkomst van het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur aan den betrokken ingenieur van het Stoomwezen,. na daarvan aanteekening te hebben gehouden. 1)

ART. 8. De betrokken ingenieurs van het Stoomwezen zenden jaarlijks, vóór of op ultimo Maart, een beredeneerd verslag over het door hen uitgeoefend fabriekstoezicht aan den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken. 1)

HOOFDSTUK IV.

Strafbepalingen.

ART. 9. 2). (1) Met gevangenisstraf, dan wel tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste één honderd gulden wordt gestraft overtreding van een der artikelen 2, 4, eerste en. vijfde lid, 5, eerste lid, 6 en 15.

(2) Indien, tijdens het plegen van het feit, nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens eene overtreding, als in de voorgaande alinea genoemd, onherroepelijk is geworden, kunnen de straffen worden verdubbeld.

ART. 10. Met gevangenisstraf, dan wel tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden als de overtreder europeaan, en ten hoogste één honderd gulden als hij inlander is, wordt gestraft het hoofd of de bestuurder van eene fabriek of werkplaats, die eene onjuiste opgave doet van het in artikel 6 voorgeschrevene.

ART. 11. 3). (1) Behalve alle ambtenaren en beambten, belast met het opsporen van misdrijven en overtredingen in het algemeen, zijn tot het opsporen van overtredingen van dit reglement mede bevoegd en verplicht de in de lste, 3de en 6de alinea van artikel 3 genoemde landsdienaren.

1) Zooals deze artikelen luiden cfm. Stbl. 1909 No. 189.

2) Zooals dit artikel is aangevuld bij Stbl. 1906 No. 480.

3) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1908 No. 527,

Sluiten