Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de colli met schietmiddelen moeten opgestapeld worden op houten onderlagen, rustende op tenminste 0,30 meter boven den bodem uitstekende steenen neuten;

c. er mogen niet meer dan vier colli boven elkander geplaatst zijn; tusschen elke twee moeten glad geschaafde houten leggers aangebracht worden, zoodat om de colli overal luchtcirculatie mogelijk is;

d. het plaatsen en afnemen der colli moet met de grootste voorzichtigheid geschieden;

e. de temperatuur in de achterruimte der bewaarplaats mag niet haoger zijn dan 35° C.; ter contrdle moet in genoemde ruimte een thermometer aanwezig zijn;

ƒ. het betreden van de achterruimte eener bewaarplaats is behalve aan hen, die controle moeten uitoefenen, slechts geoorloofd aan den beheerder der bewaarplaats en aan de voor het transport en de opberging der schietmiddelen aangewezen werklieden;

g. in de bewaarplaatsen mogen geen andere brandende of gloeiende voorwerpen dan veiligheidslampen of draagbare electrische accumulatoren-lampen aanwezig zijn, en dan nog alleen indien de beheerder der bewaarplaats zich daarin bevindt;

h. de schietmiddelen moeten zooveel mogelijk worden verbruikt in de volgorde van hun aankomst;

de verstrekking van schietmiddelen mag alleen in de voorruimte en door den beheerder der bewaarplaats geschieden; tijdens de verstrekking moet de achterruimte gesloten zijn; k. slaghoedjes mogen niet in dezelfde bewaarplaats met brisante schietmiddelen of met kruit worden geborgen, behoudens het bepaalde aan het slot van het vijfde lid van art. 469;

/. de ingevolge het vijfde lid van art. 469 ingeleverde schietmiddelen moeten in de achterruimte worden opgeborgen.

ART. 469 (1) Met uitzondering van slaghoedjes mogen brisante schietmiddelen voor dagelijksch gebruik slechts in goeden toestand in den vorm van pakjes oi patronen worden afgegeven aan de europeesche beambten en in niet grootere hoeveelheid dan zij gedurende hun schoft op één dag vermeenen noodig te hebben, tegen afteekening hunnerzijds voor de ontvangen hoeveelheid in het voorraadregister.

(2) De ontvanger heeft het recht hem onbruikbaar of gevaarlijk voorkomende brisante schietmiddelen te weigeren en terug te geven. Deze moeten zoo spoedig mogelijk aan den technischen chef van het mijnwerk ter beoordeeling worden afgegeven. 43*

Sluiten