Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevindt, bereikt worden, zoo moeten aan die zijden merkteekens, als bedoeld in het tweede lid van art. 431, op voldoenden afstand worden aangebracht.

(2) Is de schietplaats op zoo korten afstand gelegen van eene andere werkplaats, dat aldaar de werking der schoten zich kan doen gevoelen, zoo is de met het schieten belaste persoon verplicht de aldaar aanwezige werklieden tijdig te waarschuwen.

ART. 484. Behoudens het bepaalde in art. 488 sub e, tweede alinea, moeten op dezelfde schietplaats alle met brisante schietmiddelen geladen boorgaten gelijktijdig tot ontsteking worden gebracht.

ART. 485. (1) Tenzij volkomen zekerheid is verkregen dat bij gelijktijdige ontsteking alle ladingen werkelijk zijn afgegaan, mag niemand binnen tien minuten na het laatst gehoorde schot de schietplaats naderen.

(2) De werklieden mogen na het schieten in geen geval met het werk voortgaan, alvorens zij daartoe van den opziener verlof hebben verkregen en deze zich persoonlijk ervan overtuigd heeft dat de schietplaats in voldoende mate van schadelijke gassen gezuiverd is.

ART. 486. (1) Indien een of meer ladingen niet zijn afgegaan mag niemand, onder welk voorwendsel ook, binnen den tijd van een half uur de schietplaats naderen, dan nadat door den europeeschen opziener daartoe verlof is gegeven.

(2) De verdere werkzaamheden om de onafgegane ladingen van brisante schietmiddelen tot ontploffing te brengen worden onder voortdurend europeesch toezicht en volgens daartoe, in het algemeen van den technischen chef van het mijnwerk, ontvangen schriftelijke instructies uitgevoerd. Het uithalen of uitboren van de oorspronkelijke lading is daarbij in elk geval verboden.

ART. 487. In steenkolenmijnen is het schieten met kruit slechts geoorloofd op plaatsen, waar met een der in het eerste lid van art. 439 bedoelde lampen is aangetoond, dat zich daar geen mijngas bevindt.

ART. 488. Het schieten in steenkolenmijnen of gedeelten daarvan, waar bij een, met een der in het eerste lid van art. 439 bedoelde lampen, ingesteld onderzoek, de aanwezigheid van meer dan 1 /4 % mijngas is aangetoond, is in het bijzonder onderworpen aan de volgende voorschriften ;

Sluiten