Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 11. Tot het verlijden der akten van werkovereenkomsten wordt niet overgegaan, zoolang niet aanwezig zijn:

a. de bij de tweede alinea van artikel 5 der Wervingsordonnantie bedoelde verklaring, overeenstemmende, wat de hoofdtrekken der overeenkomst aangaat, met den inhoud der te verlijden akte;

b. de drie exemplaren van de bij de tweede alinea van artikel 7 der Wervingsordonnantie bedoelde certificaten.

§ 12. De medewerking tot de totstandkoming eener akte wordt door den betrokken ambtenaar geweigerd :

a. wanneer die akte niet is opgemaakt in den voorgeschreven vorm, zoomede wanneer de overeenkomst niet voldoet aan de voorschriften van de Wervingsordonnantie of andere wettelijke verordeningen;

b. wanneer gebleken is dat onder den invloed van dwang, bedrog of dwaling door den contractant ter andere met de overeenkomst werd ingestemd;

c. wanneer gegronde twijfel is gerezen aan de identiteit van den contractant ter andere of van de hem vergezellende leden van zijn gezin en die twijfel niet, binnen een door bedoelden ambtenaar gestelden termijn, te zijnen genoegen is opgeheven.

§ 13. (1) Van de in de vorige paragraaf bedoelde weigering wordt blijk gegeven in eene aan de concept-akte te hechten, onderteekende en met redenen omkleede verklaring.

(2) Indien de weigering niet betreft alle in één akte vermelde werkovereenkomsten, doch slechts een of eenige daarvan, wordt hetgeen op laatstbedoelde overeenkomsten betrekking heeft, in de akte doorgehaald en overgeschreven op eene nieuwe akte, aan welke de in de vorige alinea bedoelde verklaring wordt gehecht.

§ 14. Wanneer personen, die te voren vrijwillig instemming hebben betuigd met de hoofdtrekken der met hen te sluiten overeenkomsten, vóór of bij het verlijden van de akte verklaren van het aangaan van eene overeenkomst af te zien, worden zij, met de hen vergezellende leden hunner gezinnen, terstond uit het dépöt ontslagen en is de werfagent te hunnen aanzien vrijgesteld van de verplichting, bedoeld bij de vierde alinea van artikel 9 der Wervingsordonnantie.

§ 15. (1) Van het drietal exemplaren der akten van werkovereenkomsten blijft één exemplaar, met een exemplaar van elk der geneeskundige certificaten, bedoeld in de tweede alinea van artikel 7 der Wervingsordonnantie, berusten bij den

Sluiten