is toegevoegd aan uw favorieten.

Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan bleef er niets anders over, dan met de schepen door schanskorven en borstweringen versterkt een stormaanval te wagen, want Kaijs moest veroverd. De dorst kwam den belegeraars te hulp. Het fort had geen putten en slechts een beperkten voorraad water in bakken, die door de granaten gedeeltelijk waren vernield. Zoo wachtten de Portugeezen den storm niet af. Den 26sten April gaf het fort zich over.

Het garnizoen mocht uittrekken „met haer geweer, brandende lonten, kogels in de mont." Voor de 5 officieren en een priester was overtocht naar Goa bedongen; de 95 overige Portugeezen zouden naar Europa worden gebracht.

De buit beteekende niet veel. 11 stukken van middelmatig of klein kaliber (4.—16 pond), kruit, kogels, degens, pieken, musketten en andere wapens of uitrustingsstukken, ongeveer 50 duizend pond rijst en padi, wat peper en 15 slaven. *)

Den Zondag na de overgave werd door Baldaeus de „Dankzegginge" gedaan naar aanleiding van Ps. 46 : 8. „De Heere der heerscharen is met ons, de God Jacobs is ons een hoog vertrek."

Nu de kans op ontzet was verminderd," zond Van Goens een eisch van overgave naar 't kasteel, waarop hij ten antwoord kreeg, dat de belegerden „als ware Portugezen geresolveert waren met het casteel het leven te verliezen."

Zoo moest dan tot scherpere belegering worden overgegaan. Uit de schepen, waarbij zich nog gevoegd had de buiten Ceylon omgezeilde Goes, werden de zware stukken gehaald en 8 batterijen met 24 stukken werden rond het kasteel opgeworpen. Daarmede kon evenwel weinig worden uitgericht, want met het buskruit moest zuinig worden omgegaan. Gedurende één maand werden zelfs niet meer dan 30 schoten gelost. Nadat de naar Coromandel afgezonden boot Palleacatte met nieuwen voorraad was gekomen, werden met „ongelooffelijcken arbeyt" twee batterijen in zee uitgebouwd tegenover de zeebastions.

Terwijl men met dien arbeid bezig was, kwam er met een visschersthony van Colombo over Manaar een verontrustend bericht. De in

') Inventaris van 't gene naer de Veroveringh in 't fort Cays bevonden is. Get. 26 April. Pieter Berckhout, Lucas van der Dussen, Isbrandt Godsken, Corn. Valckenburgh.