is toegevoegd aan uw favorieten.

Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reparatie van M's Comp.* oncosten den buyt wel comen soude, de eere van de victorie moet voorgaen."

Deze order met de beraamde seinen werd aan alle schippers en stuurlieden ter hand gesteld en hun bevolen, die „dickmael door te lezen, ja van buijten te leeren" opdat zij bij een plotselingen overval te beter op de hoogte van hun plicht zouden zijn. *)

Na 't vertrek van Van Goens (9 Dec.) werd Roothaas dagelijks bericht, dat de vijand, die behalve zijn groote gewapende schepen nog 18 è 20 fregatten zeilree had, van plan was tusschen Kerstmis en Nieuwjaar een uitval te wagen. Omdat hij dus iederen dag te verwachten was, en opdat hij niet bij zeewind te veel voordeel van de kasteelen zou hebben, het Roothaas zijn schepen 1 a l1/* mijl buiten de kasteelen in zee zeilen.

Van die verwijdering van de Nederlandsche vloot van de kust, maakte dadelijk een vloot van 18 a 20 moorsche vaartuigen gebruik om tusschen de Copers eilanden door dicht langs den wal bij donkeren nacht naar Goa door te sluipen. De blokkade-vloot kon het niet verhinderen, daar het met zware schepen gevaarlijk was bij donkere maan de kust te naderen en het bij den te verwachten uitval van den vijand geraden was, geen schepen af -te zenden, maar zich altijd „by den anderen in postuer te houden."

Uit Wingurla en van andere zijde kwamen berichten in over een vloot van 3 groote schepen met 25 stukken en 20 oorlogsfregatten, die uit het noorden de macht binnen Goa zouden komen versterken. Op die hulp zou alleen het wachten der Portugeezen zijn. Met zijn meeste schepen ging Roothaas op dat bericht kruisen ten noorden van de Aguade, den zuidelijken uitgang van de bhare maar matig bezet houdend. Daarbij had hij een stille hoop, dat de geringe bewaking, den vijand uit zijn hol zou lokken en hem de gelegenheid geven hem tusschen twee vuren te nemen. Er kwam niets van. Alle berichten, ook die van een aanstaanden uitval, van Wingurla uit voortdurend bevestigd, bleken leugens te zijn, opzettelijk te Goa verspreid, om de Nederlanders in onrust te houden.

Den 13dcn Januari scheen het tot een strijd te zullen komen. Alle tien portugeesche schepen en de fregatten heschen hun zeilen, kwamen naar buiten ■— maar lieten onder bescherming van 't geschut der

') Deze order werd vastgesteld bij Resolutie van de Verg. van 29 Nov. 1657.