is toegevoegd aan uw favorieten.

De Minang Kabausche nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜëSBë hoofdstuk

Rechtspersoonlijkheid,

„Ook de regeering ziet daarin blijkbaar geen bezwaar , om zoo'n dorp toch als een eigen eenheid aan'öe merken: want hoewel eerst de gemeente ordonnantie van 1906 ia verband met bijblad 6576 de rechtspersoonlijkheid der Javasche désa heefc bevestigd en stellig gemaakt, betwist noch betwijfelt het gouvernement, dat zij ook vóór dat jaar een inlandsche gemeente was."

Van Vollenhoven's „Miskenningen van het

adatrecht," bl. 2.

Was de regeling van de rechtspositie der désa op Java vroeger in zekeren zin een punt m9er van theoretische dan praktische waarde, zij was meer en meer een kwestie van reëel belang geworden. Da désa was een element in den staat met zwevend rechtsbestaan.

De noodzakelijkheid van eene wettelijke regeling was niet langer te loochenen en het sprak van zelf, dat zij in het algemeen in artikel 71^ alinea,. 2, van het Regeer ingsregloment haren rechtsgrond moest vinden (aanhalingen uit Bb. 65?6).

In hoeverre voor Sumatra's Westkust wettelijke vaststelling van de rechtspersoonlijkheid der nagari gewenscht is, was op te maken uit het medegedeelde in het 4de, en moge nader blijken in het 7de hoofdstuk.

Het s^aat echter met de nagari geheel anders dan met de Javasche désa.

Van de désaregeliog wordt in Bb. 6576 gezegd, dat, zoomin als zoove'e andere regelingen, waarbij het belang der bevolkiDg rechtstreeks betrokken is, ook deze regeling er spoedig in zal slagen tot den Inlander door te dringen en zich in het volksbewustzijn een plaats zal verwerven.

Van de nagari kan verklaard worden, dat liet in hoofdzaak wettelijk bestendigen van den bestaanden toestand de beste regehng zal vormer), die zich voor het doel denken laat.

De nagari was van ouds de staatkundige en tevens godsdienstige éénh9id in dea Minang Kabauschen s^aat.

Van een „zwevend rechtsbestaan" was hier geen sprake, en nooit heefc een rechter de rechtspositie van de nagari in twijfel getrokken.