is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het uur van den dag, alsook als functie van den dag van het jaar. (In Europa heet toch algemeen het geluid daags over het geheele jaar constant.)

II. Groote variatie daags in de tropen in veelvuldigheid en sterkte der luchtstoringen, eveneens als functie van het uur van den dag en den dag van het jaar. (In Europa zijn in het algemeen daags de luchtstoringen zwak, behalve bij naburig onweder.)

III. De verbinding wordt schadelijk beïnvloed, doordat in de tropen de perioden van zeer slechte geluidsterkte samenvallen met die van hevige luchtstoringen, zoodat eene verbinding, in het slechte jaargetijde aan alle eischen voldoende, in het goede jaargetijde totaal onvoldoende is.

In die slechte jaargetijden is eene absoluut zekere verbinding zonder bijzondere hulpmiddelen, waarvan de doelmatigheid nog niet vaststaat, nauwelijks te verkrijgen en moet men, teneinde eenigszins op oeconomischen voet de sterkte der installatie te baseeren, eenige uren daags voor de verbinding laten vallen. Ook alsdan is het nog noodig in de slechte jaargetijden met 4 a 8 maal meer energie te geven, dan in de goede jaargetijden.

(In Europa is een dergelijk verschil onbekend en waar geen stelselmatige proeven — dus ook niet door de fabrikanten — in de tropen waren genomen vóór de oprichting der bedoelde proefstations, bleken dan ook deze stations, welke in het goede jaargetijde, d.i. ongeveer onder Europeesche omstandigheden, voldeden, in het slechte jaargetijde veel te zwak.)

IV. De sub I tot en met III gegeven waarheden toonen aan, dat in de tropen inderdaad geheel andere bedrijfsomstandigheden bestaan dan in de meer gematigde streken. Het ligt voor de hand, dat deze verschillen, in het algemeen gesproken, ontstaan, door het principieele verschil tusschen tropen en gematigde streken, n.1. grootere zonshoogte