is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgewekt, die wel eene functie van de stroomsterkte, echter niet van de stroomrichting is, dus steeds in één en dezelfde richting blijft werken. Deze E. M. K. werkt dan, naar gelang het teeken van de opgelegde wisselspanning, met deze mee, of deze tegen, waardoor de doorvloeiende stroomsterkte al naar de richting verschillend groot is. Een dergelijke, onafhankelijk van de opgelegde stroomrichting gerichte, E. M. K. is echter eene thermo-E. M. K. en een thermoelement geeft derhalve evenzeer eene dusdanige karakteristiek.

Bij deze beschouwingswijze moeten we dus den detector als thermo-clcment beschouwen. Het spreekt dus vanzelf, dat, waar men beide verschijnselen uit de karakteristiek kan verklaren, enkel door als eerste veronderstelling voorop te stellen: de weerstand is functie van de stroomrichting of is dat niet, het onmogelijk is aan de hand van deze karakteristiek alleen uit te maken, met welke werkwijze men te doen heeft, zooals zulks door sommige auteurs is geschied ')•

Sommigen stellen als eisch, dat men den detector dan als thermo-element mag beschouwen, indien bij de sub b genoemde veronderstelling, men uit de karakteristiek eene thermo-E.M.K. kan berekenen, die als quadratische functie van de stroomsterkte verloopt. Afgezien nog van het feit, dat beide veronderstellingen a en b gelijktijdig de waarheid kunnen weergeven en dit vermoedelijk ook doen, waardoor het vraagstuk uit de karakteristiek alleen onoplosbaar wordt, is echter volstrekt niet noodig, dat de quadratische functie tusschen thermo-E.M.K. en stroomsterkte bestaat.

Wel is waar bestaat bij een thermo-element uit twee metalen een dergelijk verband (Joule-effect) ten naaste bij, zooals uit fig. 5 blijkt (de gevonden punten worden daar

l) Zie b,T. J. Zenneck, LeitUdeo der drahtlosra Telegrephie 1909, blz. 252.

6