is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de topographische kaart) lieten liggen. Overal waar gesteente voor den dag kwam, kon ik aantoonen, dat wij ons in het OostWest gestrekte kiezellei-heuvelland bevonden. Wij passeerden achtereenvolgens de Batang-Loepar-huizen Roemah Tjaoek, Roemah Moentai, Roemah Mëlien en Roemah Patti Moedjap,

alle aan of dicht bij de Batang Boenoet gelegen. Vlak bij N.

Badau vereenigt zich het pad met den weg, die van N. Badau naar Loeboek Antoe in Sërawak voert. Ook heden voerde ons pad uitsluitend door ladangs of door kreupelhout en laag bosch, waar vroeger ladangs aangelegd waren. In de BatangLoepar-landen is zoowel op de vlakten als in het heuvelland het oorspronkelijke woud reeds geheel uitgeroeid, alleen op de steile hellingen der hoogere bergen zijn nog strooken woud aanwezig, die jaar op jaar in omvang afnemen. Met schitterend maanlicht bereikte ik te half zeven het huis van mijn gastheer.

De Heer Spaan en ik vertrokken met eenige koelies te half 13 April, tien naar Loeboek Antoe. Het goed onderhouden pad loopt in westelijke of west-zuidwestelijke richting door ladangs en kreupelhout zwak golvend tot aan de 72 M. hooge waterscheiding tusschen het stroomgebied van de Batang-Loepar en de Sei Kapoewas. Wij volgden in hoofdzaak de heuvelreeksen, wier bodemvormend gesteente de witte of roode, brokkelige kiezellei is, die hier en daar bruinijzererts bevat. De waterscheiding is tevens de grens tusschen Nederlandsch Borneo en Sërawak; op Sërawaksch grondgebied wordt de weg beter en breeder. Aanvankelijk gingen wij in westelijke richting voort, aan de zuidzijde langs den Bt. Tëlaga. Anderhalve kilometer over de grens is serpentijn het bodemvormend gesteente, iets verder weder de roode Radiolariën-kiezellei, waarvan de strekking O 13 N—W 13 Z en de helling 67° Zuid is. De weg draaide nu iets meer naar het Noordwesten en het pad werd vermoeiender door de talrijke, nagenoeg Oost-West gestrekte, steile, smalle heuvelruggen, die wij moesten overklimmen. Naarmate wij Loeboek Antoe naderden, werd de weg steeds beter en hij zou hier gemakkelijk te berijden zijn. Redelijk onderhouden koffieplantages, aan Chineezen