is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

West. Het uitzicht van dezen top is zeer bekoorlijk. De Oejan, die zijn breedste zijde hierheen keert, is vooral zeei fiaai. Het hoogste gedeelte van dien berg, namelijk al wat tusschen 600 en 900 Meter valt, schijnt van hier gezien een afzonderlijken steilen kegel op een breeder voetstuk te vormen. Waarschijnlijk is juist die kegel het gedeelte, dat uit amphibool-porphyriet bestaat. Duidelijk valt de kring van bergen in het oog, die den Oejan met den Pijaboeng verbindt, welke door de inlanders het Bëloe-

wan-gebergte wordt genoemd.

In de Gaang steken bij Na. Bënoewang sterk afgeronde rotsen boven het water uit, die uit mergeligen kalksteen bestaan. Petrographisch komt deze kalksteen, die verder oostwaarts in het dal van de Gaang en de Tépoewai een groote rol speelt, zeer veel met den mergeligen kalksteen uit het dal van de Seberoewang overeen en ik houd genen eveneens als dezen voor cretaceïsch.

Bij Na Bënoewang wordt de Gaang voor kleine sampans bevaarbaar, doch daar ik bij het huis, dat in de nabijheid op den rechteroever van de Bënoewang is gelegen, geen vaartuig kon krijgen, vervolgde ik mijn weg te voet tot aan het aan den hnkeroe\ er van de Gaang gelegen huis Kijaja. Het voetpad gaat vijfmaal door de Gaang en herhaaldelijk door kleine zijriviertjes, die alle, daar het juist zwaar had geregend, sterk waren gezwollen. De bodem bestaat overal uit klei en leem, en vast gesteente komt slechts op enkele plaatsen in de rivierbeddingen voor den dag. Te Kijaja, een kleine, door Maleiers bewoonde kampong, 4 K.M. van Na. Bënoewang, gehikte het mij een paar kleine sampans te verkrijgen, waarmede ik op 12 Augustus de Gaang verder afzakte. De hooge waterstand was zeer ongunstig voor mijn waarnemingen, daar het vaste gesteente, dat toch in het ondiepe rivierbed reeds zeldzaam voorkomt, op de meeste plaatsen door water was bedekt. Uitsluitend werden graniet-breccie en mergelige kalksteen aangetroffen, beide typen, die hooger op in de rivier ook reeds optraden. Ruim 3 h Kilometer beneden Kijaja vereenigt zich de Gaang met de Iëpoewani,

die aan de oosthelling van het Oejan-gebergte ontspringt. Bij

18