is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

somtijds over groote afstanden geen vasten grond onder de voeten kregen. Telkens beklommen wij een top, doch telkens zagen wij weder een hoogere voor ons, zoodat ik inzag dat de Bt. Raja niet ten onrechte mij door de inlanders als zeer veeltoppig was beschreven. Te 12.30 begon het hard teregenen en te waaien en daar de felle wind de koude moeielijk deed verdragen, zond ik mijn twee begeleiders terug om de dragers te gemoet te gaan en tot spoed aan te sporen. Intusschen kapte ik mij een weg naar den voor mij liggenden top en klom daar in een boom.

De wolken, die gedurig den top omhulden, gedoogden slechts de omgeving tot een beperkten afstand te overzien. Ik zag slechts lagere toppen om mij heen en meende den hoogsten top van de Bt. Raja bereikt te hebben. Toen ik naar den voet van den top was teruggekeerd, vond ik daar nog niemand en ik ging nu zelf een eindweegs terug, toen ik tot mijn verrassing mijn beide getrouwen bibberend en geheel door de koude bevangen, over een klein vuurtje, dat zij hadden aangelegd, gebogen vond. Ik sprak hun weder moed in en zij gingen ten slotte weder verder mijn dragers tegemoet. Te 4 p. m. kwamen de dragers gelukkig aan en vond ik gelegenheid mij eenigszins tegen de koude en den regen te beschutten. De temperatuur daalde des nachts tot 11.20 C.

Het regende den geheelen dag en de berg bleef voortdurend in de wolken gehuld, zoodat van uitzicht geen sprake was.

De toppen van den Bt. Raja in de nabijheid van het bivouac zijn bedekt met een lage boomvegetatie, in hoofdzaak bestaande uit Conifeeren en boomvarens. Het geheel maakt een vreemden indruk. Alle stammen en takjes zijn met een mostapijt bedekt, dat veelal bijna twee voet dik is. Zelfs de bladen zijn gedeeltelijk met mossoorten begroeid en lange pruiken van rijk vertakte korstmossen hangen van alle dwarstakken naar omlaag. Nabij den bodem breidt de mosbekleeding zich om iederen boom tot een stompen kegel uit, waarboven de stam zich als op een piedestal verheft.