is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor; het gevolg daarvan is, dat de meeste karangans niet het normale type, ontstaan door den invloed der bochten in de rivieren, vertoonen, maar een gewijzigd type.

C. Een andere oorzaak voor het ontstaan van lokale vermindering van de stroomsnelheid, en dus van bezinking, kan gelegen zijn in den invloed van het water van de zij-rivieren op dat van de hoofdrivier. Er kunnen zich hierbij verschillende gevallen voordoen, welke van bijzonder groot belang zijn voor den pionier-geoloog, die dikwijls aangewezen is op het onderzoek der rolsteenbanken, om iets te weten te komen van de geologische gesteldheid van het stroomgebied en der rivier, die de rolsteenen heeft aangevoerd. De geoloog moet dus snel en

met zekerheid kunnen beoordeelen, door welken stroom de rolsteenen uit een karangan bij de samenvloeiing van

twee rivieren zijn aangevoerd. Tot die kennis kan hij komen door juiste waar¬

deering van de verschillende gevallen,

Flg' yS' die zich voordoen bij het ontstaan der

karangans op de plaatsen waar een rivier zich met een andere vereenigt. De wijze van ontstaan dezer karangans wordt in hoofdzaak beheerscht door:

a. de verhouding tusschen de watermassa's door de beide rivieren aangevoerd;

b. de verhouding tusschen de hoeveelheid van het door beide rivieren afgevoerde steengruis, welke een gecompliceerde functie is van de stroomsnelheid (beheerscht door de watermassa en het verval) en den bodembouw van het stroomgebied •

' o *

c. de wederzijdsche stroomrichting van het water der beide rivieren op de plaats, waar zij elkaar ontmoeten.

Men kan in verband met deze factoren de volgende gevallen onderscheiden:

ie De hoeveelheid van het door de ééne, de zijrivier, afgeronde steengruis is nihil, of volkomen onbeduidend ten opzichte van wat door de andere, de hoofdrivier, wordt afgevoerd.