is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit biljet behoort een uittreksel uit de ordonnantie, regelende de heffing der inkomstenbelasting (Staatsblad 1908 No. 298 juncto Staatsblad 1909 Nos. 233 en 498, Staatsblad 1910 Nos. 264, 371 en 450 en Staatsblad 1912 No. 77).

Gewest Register van uitgereikte aangiftebiljetten No.

Afdeeling Register van aanslagen No.

INKOMSTENBELASTING.

Artikel 55. Het is aan een ieder verboden hetgeen hem uit hoofde van zijn lidmaatschap eener commissie van aanslag of zijn, hetzij tegenwoordig, hetzij vroeger ambt, nopens aanslag in deze belasting, inkomsten, vermogen, uitkeeringen of uitdeelingen, bedrijf, beroep, waardigheid, bediening of betrekking of werkzaamheden van anderen gebleken of medegedeeld is, verder bekend te maken dan voor de uitoefening van zijn lidmaatschap, ambt of betrekking in dienst van het Gouvernement gevorderd wordt.

Die geheimhouding behoeft echter niet in acht te worden genomen tegenover hen, die gehouden zijn om te adviseeren of te beslissen omtrent doleantiën tegen den aanslag in deze belasting.

AANGIFTEBILJET B.

Voor in Nederlandsch-Indië gevestigde naamlooze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandeelen en onderlinge verzekeringmaatschappijen (artikel 1, b, der ordonnantie).

JAAR 19

Aangifte van

N.B. Bij de aangifte behooren te worden overgelegd door den aangever voor conform geteekende afschriften van de balansen en de winst- en verliesrekeningen over de drie laatstverschenen boekjaren.

Indien Gij nog geen aangifte kunt doen, aangezien die afhangt van de nog vast te stellen balans der onderneming behoort binnen den termijn, bedoeld bij artikel 34 § 1 der ordonnantie aan den ambtenaar, voor de inlevering van niet afgehaalde aangiftebiljetten aangewezen, bij afzonderlijk bericht, onder aanhaling van het nummer bovenaan op dit aangiftebiljet vermeld, daarvan te worden kennis gegeven, met mededeeling van het tijdstip, voor de vaststelling der balans bepaald.

Ingevolge artikel 29 der ordonnantie geschiedt de aangifte voor hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandeelen en onderlinge verzekeringmaatschappijen door de beheerende vennooten of bestuurders, en ingeval van liquidatie door de met de vereffening belaste personen of hun vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië.

(No. 36).