is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

waarde van het ingebrachte tijdens den inbreng?

Zoo de inbreng reeds meer dan één jaar vóór het inwerkingtreden van de ordonnantie (dus vóór 1 Januari 1907)

heeft plaats gegrepen:

Hoeveel bedroeg dan de geschatte waarde der goederen en rechten bij den inbreng?

Hoe groot is het bedrag van de door den Directeur van Financiën op den voet van artikel 17, ten 1ste, der ordonnantie toegestane kapitaalsverhooging?

IV. Hoe groot is het gezamenlijk bedrag van de gewone en buitengewone uitdeelingen, van welken aard ook, in geld of op andere wijze aan oprichters, concessionnarissen, preferente en gewone aandeelhouders en andere deelgerechtigden in de winst, met uitzondering van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië:

a. uitgekeerd vóór de ontbinding over het jaar waarin de liquidatie is aangevangen?

(ook te beantwoorden indien hiervan reeds aangifte heeft plaats gehad).

b. uitgekeerd of opvorderbaar geworden na de ontbinding en waarvan reeds aangifte heeft plaats gehad?

c. tot uitkeering waarvan zal worden overgegaan en waarvan hierbij voor het eerst aangifte geschiedt?

V. Met hoeveel moet het in No. IV bedoeld bedrag voor de berekening van de overwinst worden verminderd ter zake van:

lo. in de uitdeeling begrepen terugbetaald gestort kapitaal als bedoeld in No. III?