is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de bepalingen betreffende de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. in beleening op onderpand, voor drie maanden of op korterer termijn, van fondsen als hiervoren bedoeld en van dezulke welke hetzij door de Javasche Bank, hetzij door de Rijks postspaarbank in Nederland als zoodanig worden toegelaten

(2) In Nederlandsch-Indië geschiedt de belegging, zoomede het te gelde maken van effecten en het opzeggen van beleeningen, in overleg met en onder goedkeuring van den Raad van Toezicht, en worden de aan de postspaarbank toebehoorende en door haar in pand genomen waarden in bewaring gegeven b\j de Javasche Bank.

(3) Telkens wanneer daaraan behoefte bestaat wordt door den Gouverneur-Generaal voor de belegging van gelden in Nederland de tusschenkomst ingeroepen van den Minister van Koloniën.

(4) Die belegging geschiedt volgens door den Minister van Koloniën vast te stellen regelen, waarbij tevens wordt voorzien in de bewaring van de bewijzen van inschrijving op de Grootboeken der Nationale Schuld en van de in Nederland aangekochte en in pand genomen effecten, alsmede in het te gelde maken van inschrijvingen en effecten en het opzeggen van beleeningen.

Artikel 14

Over de, in afwachting van de belegging overeenkomstig het voorgaande artikel, in 's Lands kas berustende gelden der postspaarbank, voor zoover ze geacht kunnen worden benoodigd te zijn voor de disconteering van vendu-acceptatiën bij de Lands kassen in Nederlandsch-Indië op den door den GouverneurGeneraal te bepalen voet, wordt ten laste van de begrooting van uitgaven voor Nederlandsch-Indië aan die instelling rente vergoed naar den maatstaf van drie ten honderd 's jaars. -

Artikel 15.

(1) Uit de overschotten op de repten der belegde gelden worden al de kosten der postspaarbank bestreden, en van het daarna overschietende wordt een reservefonds aangelegd, waarvan de gelden worden belegd in fondsen, welke in aanmerking komen voor de belegging van de gelden der Rijkspostspaarbank in Nederland.

(la) Onder de in het vorig lid bedoelde kosten worden begrepen een naar verhouding van de bezoldiging van het i personeel volgens aanwijzing van den Gouverneur-Generaal te bepalen bedrag voor kosten van wachtgelden, verloven, nonactiviteitstraktementen en pensioenen.

(2) Vaste goederen, aangekocht ten dienste van het beheer der postspaarbank, worden, nadat de daarvoor bestede som in 's Lands kas is teruggestort, geacht tot het reservefonds te behooren.

(3) Het reservefonds blijft het eigendom van den Lande.

t i

(Res. v. d. Min. y. Kol. van 22 Februari 1906).

Art 14 zooals gewijzigd bij Stbl. 1903 No. 20.

(zie Stbl. 1903 No. 164).

(la) ingevoegd bij Stbl. 908 No. 119.

(zie Stbl. 1908 No. 311).