is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de bepalingen betreffende de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 27.

(1) De ambtenaren die met de uitvoering van het Koninklijk besluit van 16 October 1897 No. 27 (Indisch Staatsblad No. 296) worden belast, onthouden zich aan personen, vreemd aan de administratie, eenige inlichting te verstrekken omtrent de inleggers of hun tegoed, behoudens de gevallen, bfl algemeene verordening voorzien.

(2) Inlichtingen worden ook verstrekt op schriftelijke vordering van de officieren en hulpofficieren van Justitie, de rechters-commissarissen belast met de instructie van strafzaken bij de Europeesche rechtbanken in Nederlandsch-Indifi en de Europeesche ambtenaren belast met dezelfde werkzaamheid in strafzaken bestemd om voor Inlandsche rechtbanken in Nederlandsch-Indië te dienen, wanneer tegen inleggers der Postspaarbank ernstige verdenking bestaat, dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan eenig misdrijf, medeplichtigheid daaraan of strafbare poging daartoe, dan wel aan overtreding van bepalingen omtrent 's Lands middelen en pachten, waarop, behalve geldboeten en verbeurdverklaring van in beslag genomen voorwerpen ook lijfstraffen gesteld zijn.

Artikel 28.

(1) Maandelijks wordt een staat van in de postspaarbank ingebrachte en daaruit terugbetaalde gelden in de Javasche Courant openbaar gemaakt.

(2) Omtrent den staat der instelling en van haar werkzaamheden in elk afgeloopen jaar, wordt een uitvoerig verslag uitgebracht en in druk gegeven.

(2) toegevoegd by StbL 1914 No. 369..