is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 45. Opengesprongen driebladige vrucht.

vergroeid zijn. De zaden zitten van binnen aan deze randen. Bij het openspringen splijten de twee kleppen zoowel langs den ver¬

groeiingsnaad als langs de middennerf vaneen.

Een peul is uit één vruchtblad ontstaan, bij vele andere planten ontstaat de stamper uit de vergroeiing van meerdere vruchtbladen. Zoo zien wij in Fig. 45 een voorbeeld van een opengesprongen vrucht die ontstaan is uit drie vruchtbladen waarvan de randen eenigszins naar binnen gebogen en met elkander vergroeid zijn. De zaden komen hier ook weer aan de randen van de vruchtbladen voor.

Er zijn ook talrijke planten, zooals bijv. de Clematis, de Kananga en de Tjampaka waarbij in één bloem meerdere vruchtbladen voorkomen die echter ieder afzonderlijk tot een stamper vervormd zijn, zoodat wij dus meerdere éénbladige stampers in een dergelijke bloem vinden.

Bij de Naaktzadige planten, zooals Cycas, is de bladachtige natuur van de vrachtbladen dikwijls duidelijker dan bij de Bedektzadige, zoo is bijv. het vrachtblad van Cycas zelfs eenigszins veervonnig ingesneden.

Dat meeldraden veranderde blaadjes zijn kan men daaruit opmaken, dat wij bij de dubbele of gevulde bloemen dikwijls bloemblaadjes inplaats van meeldraden vinden. Zoo hebben wilde rozen vijf bloemblaadjes en talrijke meeldraden, de gevulde rozen daarentegen geen of slechts weinig meeldraden en vele bloemblaadjes. Ook bij de dubbele Kembang sapatoe vindt men bloemblaadjes inplaats van meeldraden en het is hier dikwijls zeer duidelijk te zien hoe de ondereinden van deze, in de plaats der meeldraden optredende bloemblaadjes op overeenkomstige wijze met elkander tot een buis om den stijl vergroeid zijn, als in de normale niet gevulde bloem met de helmdraden der meeldraden het geval is.

Dikwijls gelijken de bloemblaadjes die in gevulde bloemen de meeldraden vervangen nog eenigszins op meeldraden, doordat aan den rand een helmknop voorkomt.

Bij de Canna, de Laos, de Patjing en verschillende andere verwante planten komen in de bloem bloembladachtige deelen voor op plaatsen waar men gewone meeldraden zoude kunnen verwachten; ook hier heeft, als het ware, verandering van meeldraden in bloembladen plaats gevonden.