is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. C6. Een handdeelig blad.

Wij kunnen de samengestelde bladen dan ook dadelijk in twee groote groepen, de gevinde of geveerde en de handvormige onderscheiden.

Handvormige bladeren komen niet zoo heel veel voor, zoodat men in deze rubriek niet veel onderverdeelingen heeft.

Gewoonlijk telt men het aantal blaadjes en spreekt van drietallige, vijftallige, zeventallige, negentallige hand¬

vormige bladeren.

Zeer veelvuldig komen daarentegen 'gevinde bladeren voor. Men begint hier onderscheid te maken tusschen evengevinde en onevengevinde bladeren. Twee blaadjes vormen een paar of een j u k en men spreekt van drie, vier, vijfparige evenof onevengevinde bladeren. Wanneer het blad onevengevind is, wordt bij deze benamingen het eindblaadje voor een paar medegeteld. Het blad van Fig. 69 is dus vierparig, oneven gevind.

Het blad van de Pompelmoes en van andere Citrus-soorten noemt men éénbladig gevind. De bladsteel is namelijk geleed met het blaadje, evenals dit met de blaadjes van een samengesteld blad gewoonlijk het geval is. Bij vele familieleden van de Pompelmoes komen gevinde bladeren voor en men beschouwt het blad van Citrus dan ook als een onevengevind blad waarvan de zijdelingsche blaadjes

niet tot ontwikkeling zijn gekomen.

Gevinde bladeren waarvan de zijstukken of vinnen zelve weer gevind zijn

komen veelvuldig voor, men spreekt dan van tweevoudig- of dubbelgevinde bladeren. Ook drievoudig- en viervoudig gevinde bladeren komen voor.

Men heeft hierbij nog twee gevallen te onderscheiden. Bij

handvormig blad. sommige gevinde bladeren zijn

alle vinnen ongeveer even sterk ontwikkeld zooals in het voorbeeld van Fig. 71, terwijl bij de dubbelgevinde bladeren van andere planten de vinnen aan den voet van het blad aanmerkelijk sterker ontwikkeld en ook sterker

Fig. 67. Een zeventallig, handvormig blad.

Fig. 68. Een drietallig