is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus verplicht op een der boven aangegeven wijzen zekerheid te stellen ').

De ontvanger zal er voor moeten waken, dat de gestelde zekerheid voldoende is. Zij moet zóó groot zijn, dat daarmede de accijns van de volgens de—hierna te noemen—kredietrekening aanwezige hoeveelheden is gedekt. Voor het bepalen van het bedrag der zekerheid wordt verwezen naar het opgemerkte ten aanzien van het bedrag der zekerheid in zake den gedistilleerdaccijns [zie blz. 5 hiervoren|.

Om zeker te zijn dat de binnen het tolgebied gewonnen petroleum, zoomede de buitenlandsche petroleum, waarvoor de accijns bij den invoer niet is betaald niet aan de accijnsbetaling zullen ontsnappen, heeft men verschillende waarborgen getroffen. Vooreerst zijn verplichtingen opgelegd bij de ingebruikstelling van bergplaatsen en bij de oprichting van fabrieken. Aldus zal de belastbare vloeistof zich slechts bevinden op plaatsen aan de administratie bekend.

Den hoofdwaarborg echter heeft de belastingwetgever gezocht in de kredietrekening, met de daaraan verbonden verplichtingen, waardoor hij het geheele bedrijf van den petroleumhandelaar of fabrikant onder controle van de administratie der accijnzen bedoelde te brengen.

De controle-maatregelen, betrekking hebbende op petroleum, waarop de accijnsplicht nog rust, worden hieronder behandeld.

Allereerst worden in beschouwing genomen de verplichtingen opgelegd bij de ingebruikstelling van bergplaatsen en bij de, oprichting van fabrieken. i

Wil iemand een pand bestemmen tot bergplaats of wel een bestaande bergplaats in bezit of gebruik nemen, dan heeft hij i daartoe bij den ontvanger eene aangifte 2) in te leveren, houdende opgave van naam en woonplaats van den eigenaar of bezitter, van de ligging van de bergplaats en van de daartoe behoorende panden en erven. De ontvanger is gehouden om, mits er geen gemeenschap bestaat tusschen de op de aangifte bedoelde bergplaats en eene

De in h belang d controle i\ handelar en fabrik ten opgei de verpli tingen

Verplich jen opge jij in gebr neming bergplaat

1) § 14 I. P.

2) Hiervoor zijn geen bepaalde modellen voorgeschreven.