is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden, nl. met de korting, welke voor verliezen tijdens den opslag onder genot van accijnskrediet wordt verleend '). Ten einde deze korting tot haar recht te doen komen, wordt zij in de rekening in mindering gebracht van de bij aanpeiling bevonden minderheid, zoodat met opzicht tot de te voeren rekening van ondermaat eerst sprake kan zijn, wanneer het bij peiling bevonden te min grooter is dan de korting, waarop op het tijdstip der aanpeiling aanspraak kan worden gemaakt.

Met het oog op een en ander is de rekening zoo ingericht, dat op de debetzijde worden gebracht2):

a. de op het tijdstip van opening der rekening aanwezige voorraad m. a. w. het. saldo van vorige rekening, want na elke aanpeiling, alsmede telkens wanneer belanghebbende dit verzoekt en op den 31 sten December van ieder jaar wordt de loopende rekening afgesloten en een nieuwe begonnen;

b. de voorraden van elders ingeslagen;

c. de bij peiling bevonden meerderheden;

terwijl daarin als credit worden geboekt3):

ci. de met betaling van den accijns uitgeslagen hoeveelheden;

b. de hoeveelheden uitgeslagen met eene accijnsvrije bestemming tot doel, zoomede de hoeveelheden uitgeslagen om elders te worden opgeslagen onder genot van krediet voor den accijns;

c. (alleen bij petroleum) de kortingen voor verliezen;

d. de bij peiling bevonden ondermaat [bij petroleum de geconstateerde minderheden na aftrek der korting];

e. het op nieuwe rekening te brengen saldo.

Tot grondslag voor de berekening van de eventueele onderof overmaat dient een relaas, hetwelk, naar de bepalingen voorschrijven 4), bij de aanpeiling der bergplaatsen door de ambtenaren, die deze verrichten, van hunne bevinding moet worden opgemaakt en dat door hunne bemoeienis bij de administratie wordt ingeleverd. Tevoren wordt belanghebbende uitgenoodigd dit stuk mede te teekenen en wordt dezen een afschrift uitgereikt.

Bij sommigen zal wellicht de vraag rijzen, of het wel met de verzekering der accijnzen vereenigbaar kaa worden geacht, om den rekenplichtige al dadelijk te crediteeren voor de accijns-

1) art. 32 0. P.

2) art. 38 O. G., art. 29 O. P„ art. 21 O. L.

3) art. 38 „ „ art. 30 „ „ art. 22 „ „

4) art. 39 „ „ art. 31 „ „ art. 23 „ „