is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aansprakelijkheid is echter nog niet voldoende. Indien nl. uit eene bergplaats goederen zonder betaling van den accijns worden uitgeslagen, omdat zij heeten eene accijnsvrije bestemming te zullen volgen, bijv. om weder te worden uitgevoerd, eischt de verzekering van den accijns voorts, dat er zekerheid besta, dat het eventueel niet volgen dier goederen van de opgegeven bestemming niet tot accijnsontduiking kunne leiden. Immers, zonder nog direct aan kwade trouw te willen denken, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat men aan deze goederen, bijv. als gevolg van eene zich plotseling biedende gelegenheid om de goederen voordeelig van de hand te zetten, achteraf eene andere, niet accijnsvrije, bestemming wenscht te geven. En nu ligt het voor de hand, dat de belangen van den fiscus hierbij allicht in het gedrang zouden komen, indien deze vooraf niet zouden zijn verzekerd. De bepalingen stellen daarom den kredietgenietende mede aansprakelijk en de gestelde zekerheid blijft mede verbonden voor den accijns der op den hier bedoelden voet uitgeslagen accijnsgoederen, zoomede voor den accijns van goederen, die met eene bestemming om elders onder genot van krediet voor den accijns te worden opgeslagen zijn uitgeslagen, totdat ten kantore van den betrokken ontvanger het bewijs is ontvangen, dat de goederen inderdaad de accijnsvrije bestemming hebben gevolgd of op wettige wijze zijn opgeslagen of wel de verschuldigde accijns is voldaan ').

Ten slotte stellen de bepalingen den kredietgenietende nog aansprakelijk voor den accijns van minderheden op den voorraad, die volgens de vorenbedoelde rekening in de bergplaats aanwezig moet zijn, de onvermijdelijkheid van welken maatregel wel geen toelichting behoeft.

§ 6. Rechten van de ambtenaren. Verplichtingen van de kredietgenietenden.

Het ligt voor de hand, dat de aanpeiling van den voorraad, in eene bergplaats aanwezig, zonder medewerking van belanghebbende in vele gevallen ondoenlijk zou zijn. Men denke slechts aan een bergplaats met een voorraad van eenige duizenden kisten petroleum. Mede is het van zelf sprekend, dat de controle op de bergplaatsen weinig intensief zou kunnen zijn, 1) art. 33 O. G, art. 15 O. P., art. 9 O. L.