is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontvanger kan den termijn verlengen.

Het bewijs van betaling is niet geldig, indien de uitslag nie binnen den gestelden termijn is geschied.

Art. 18. Zij, die daartoe van den ontvanger schriftelijk vergunning hebben bekomen, kunnen den uitslag ten verbruik verrichten zonder document.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarde, dat op den eersten werkdag van iedere maand, vóór des middags twaalf ure» eene door den aangever onderteekende aangifte van den in de vorige maand krachtens die vergunning ten verbruik uitgeslagen lucifers bij den ontvanger worde ingeleverd, bevattende de opgaven, bij a, b, c en d van artikel 17 voorgeschreven.

Ingeval niet is uitgeslagen, wordt een nihil-aangifte ingediend. De accijns voor de bij alinea 2 bedoelde lucifers wordt voldaan bij de inlevering der aangifte, bij gebreke waarvan de vergunning vervalt.

Op den eersten werkdag van iedere maand is de uitslag volgens alinea 1 van dit artikel, zonder vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar, verboden.

Art. 19. Voor den uitslag van lucifers uit bergplaatsen naar buiten het tolgebied wordt ten kantore van den ontvanger eene gedagteekende en door den aangever onderteekende aangifte in duplo ingeleverd, bevattende:

a. den naam, het beroep en de woonplaats van den aangever;

b. de aanwijzing van het pand, waarin de lucifers geborgen zijn, alsmede van het vaartuig, waarmede de door- of uitvoer zal geschieden;

c. de plaats van bestemming;

d. het aantal, de soort en de merken der colli; (zie Stbl. 1902 No. 17, § II).

e. het aantal doosjes, het getal lucifers per doosje en het getal koppen per lucifer (in letters), [zie Stbl. 1902 No. 17 § II].

De ontvanger stelt op de aangifte een pas en geeft een exemplaar daarvan terug, n-adat daarop een termijn is gesteld, binnen welken te zijnen genoegen het bewijs moet geleverd zijn, dat de door- of uitvoer heeft plaats gehad.

De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn verlengen. De aangever betaalt den accijns, zoodra de termijn verstreken