is toegevoegd aan uw favorieten.

Met onzen president, den heer J.A. Soselisa, op zijn rondreis over Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen, teneinde U in de gelegenheid te stellen met ons verschillende zaken, ons Land- en Volk en onze Vereeniging betreffende, te bespreken.

Niets aangenamer voor ons, dan aan dat verzoek gevolg te geven.

Spreekl reeds uit een verzoek, dat wij tot iemand richten om bij ons te komen, niet het verlangen om hem of haar te zien, tot wie(n) dat verzoek gericht is, en spruit het verlangen niet voort uit liefde, die men die(n) persoon toedraagt?

Machtig woord: „Liefde".

Gelukkig de vorst, die kan getuigen, dat zijn Volk hem lief heeft; gelukkig ook de vertegenwoordiger van een Volk, die met onbezwaard gemoed kan verklaren, dat zijn volk hem lief heeft!

Kan ik, vertegenwoordiger van het Ambonsche Volk, in verband met de mij gedane uitnoodiging, kan ik, landgenooten, verklaren, dat gij mij lief hebt?

Wat mij betreft, kan ik voor God getuigen, dat ik U, dat ik mijn Volk lief heb, getuige de zware taak, die ik op mij genomen heb.

Maar of gij mij wederkeerig lief hebt?

Ziet, Uwe kameraden té Bandoeng en Tjimahi, bij wie ik ook geweest ben, hebben mij verklaard, dat zij mij een liefde vol hart toedragen.

Wat deed het mij goed zulks te hooren. Doet ook gij mij van Uwe liefde blijken.

Steunt mij naar Uw vermogen. In den volksraad sta ik alléén. Menado heeft twee, de Javanen hebben zelfs meer dan één vertegenwoordiger. Schaart U aan mijne zij, dan zal ik, blijmoedig, dankend opzien tot God, volvoeren de zware taak, die op mijne schouders is gelegd, welke taak is: te werken voor het welzijn en den vooruitgang van ons volk en voor den bloei onzer Vereeniging.

Mijn ideaal is, neen, ons ideaal moet zijn: het kleine Ambon groot te maken met- en door Nederland

Op dan, zonen van Ambon, krijgskaineraden, die hier aanwezig zijn, op dan, allen, voor de verwezenlijking van dat ideaal, en dus: trouw aan de traditie, trouw tot aan den