is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorschotten op traktement enz. en de sommen te goeder rekening worden aanvankelijk niet geboekt in de bij artikel 27 bedoelde registers.

Hetgeen in het jaar, waarin het voorschot op traktement, wachtgeld, gagement, pensioen en dergelijken is verstrekt, niet is ingehouden of terugbetaald, wordt gebracht ten laste van het daarvoor speciaal bestemde begrootings artikel.

Mocht eenige te goeder rekening verstrekte som dan we! eenig voorschot op reis- en verblijfkosten of aan een aannemer of leverancier bij de sluiting van den dienst nog niet of niet geheel door overlegging van geldige bewijzen of terugstorting verantwoord zijn, dan wordt het bedrag of het restant gebracht ten laste van het betrokken artikel.

Art. 34. Het bedrag der bewijzen van gedane uitgaven (teruggaven, mutatiën van geld en dergelijke daaronder begrepen) door de departementen* van algemeen bestuur aan de Algemeene Rekenkamer gezonden, en door deze als geldig aangenomen, wordt aan het departement medegedeeld door terugzending van hel bijgevoegd borderel, voorzien van eene verklaring volgens door den Qouverneur-Qeneraal vast te stellen model. (Zie Bijblad No. 5518.)

De niet als geldig aangenomen bewijzen worden teruggezonden, met opgaaf der bedenkingen.

Van het toiaal bedrag der telkens als geldig aangenomen bewijzen, wordt voor elk kantoor afzonderlijk aanteekening gehouden, ter vergelijking met het totaal bedrag in de rekening van den comptabele.

De als geldig aangenomen bewijzen worden van een kenmerk voorzien.

Het bepaalde bij de tweede, derde en vierde alinea's van dit artikel is voor zooveel mogelijk mede van toepassing op de bewijzen van overstorting van comp-