is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adm. Voorschr.

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN voor de departementen van algemeen bestuur betrekkelijk de controle op de lands ontvangsten en uitgaven.

Art. 1. (Bijblad Nos. 4873 en 6699). De departementen van algemeen bestuur houden de volgende registers aan:

van uitgaven, vóór de betaling aan het onderzoek der Algemeene Rekenkamer onderworpen;

van uitgaven niet vóór de betaling aan het onderzoek der Algemeene Rekenkamer onderworpen; van voorschotten;

van ingediende vorderingen;

van afgegeven ordonnantiën;

volgens de hierbij gevoegde formulieren (comptabiliteit-Nos, 9, 10, 11, 13 en 14);

voorts een register van beschikbaar gestelde sommen. De betrokken departementen van algemeen bestuur houden de noodige boekhouding aan van de ontvangsten en uitgaven voor rekening van derden gedaan zoomede van de uitgaven en ontvangsten voor het departement van Koloniën, met dien verstande, dat door het departement van Financiën boek wordt gehouden van de overige „mutatie van gelden"; wat de delegatiën naar Nederland door Civiele ambtenaren en gepensionneerden betreft met uitzondering van die door de onder de departementen van Oorlog en Marine ressorteerende Civiele ambtenaren, van welke delegatiën, evenals van die door officieren der Land-en Zeemacht door evengenoemde departementen wordt boek gehouden.

Ten aanzien van elke rubriek der rekeningen met derden wordt omtrent de noodzakelijkheid van dergelijke boekhouding, de wijze waarop deze moet worden ingericht en het departement dat de boekhouding c.q.